19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

އުތުރު ކޮރެއާގެ މައްސަލަ

އުތުރު ކޮރެއާ އިން އަދިވެސް ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްގެންދޭ:އދ

  • އުތުރު ކޮރެއާއިންވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ނައްތާލުމަށް ވައުދުވެފައި
  • އެ ގައުމު އަދިވެސް އޮތީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުގެ ތެރޭގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 09:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


އުތުރު ކޮރެއާއިން ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލިކަން ދެއްކުމަށް ސައިޓެއްވެސްވަނީ ބަންދުކޮށްފައި -- އޭއެފްޕީ

އުތުރު ކޮރެއާގެ މިސައިލް ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާނުލާކަމަށާއި އެގައުމަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް އދގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ކޮމިޝަންޑް ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ތެލުގެ އުފެއްދުންތައް އެއްބޯޓުން އަނެއް ބޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މުއާމަލާތްތައް އިތުރު ކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި އެހެން ގައުމުތަކަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުމަށް ޕިޔޮންގޔަންގ އިން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މިނިވަން ތަހުގީގީ ތަޖުރިބާ ކާރުންތަކެއްގެ ޕެނަލަކުން މި ރިޕޯޓް ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހުކުރުދުވަހުއެވެ.

މި ލިޔެކިއުންތަކުގައި ހޯދިފައިހުރި ކަންކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން އަދި އެއްޗެއް ބުނެފައެއްނުވެއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި އުތުރު އެމެރިކާއިން ބުނެފައިވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ނައްތާލުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރާއިއެކު އެއްބަސްވެ ގުޅުން ރަނގަޅުވަމުންދިޔަ ނަމަވެސް އުތުރު ކޮރެއާއިން ބެލަސްޓިކް މިސައިލް އުފައްދަމުން ދާކަމަށް ފާހަގަވާކަމަށެވެ.

ނަންހާމަ ނުކުރާ އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލަކު ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބެލިސްޓިކް މިސައިލް އުފައްދާ ސައިޓެއް ޖާސޫސީ ސެޓެލައިޓްތަކަށް އަރާފައިވާކަމަށެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން އާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޖޫންމަހު ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ގައުމުގެވެރިންވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ނައްތާލުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ހަތިޔާރު ނައްތާލާނެގޮތުގެ ތަފްސީލެއް އެއްބަސވުމުގައި ނެތެވެ.

ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމާއި މިސައިލް ޓެސްޓްގެ ސަބަބުން އުތުރު ކޮރެއާ މިހާރުވެސް އޮތީ އެމެރިކާއާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު އިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއާއި ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެ ގައުމަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭގޮތް މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމުންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަރަށް ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އެތައް މީޑިއާތަކަކަށް މި ރިޕޯޓްވަނީފެނިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް