25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

އުތުރު ކޮރެއާގެ މައްސަލަ

އުތުރު ކޮރެއާ އިން އަދިވެސް ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްގެންދޭ:އދ

  • އުތުރު ކޮރެއާއިންވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ނައްތާލުމަށް ވައުދުވެފައި
  • އެ ގައުމު އަދިވެސް އޮތީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުގެ ތެރޭގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 09:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  3. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  5. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  6. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


އުތުރު ކޮރެއާއިން ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލިކަން ދެއްކުމަށް ސައިޓެއްވެސްވަނީ ބަންދުކޮށްފައި -- އޭއެފްޕީ

އުތުރު ކޮރެއާގެ މިސައިލް ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާނުލާކަމަށާއި އެގައުމަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް އދގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ކޮމިޝަންޑް ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ތެލުގެ އުފެއްދުންތައް އެއްބޯޓުން އަނެއް ބޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މުއާމަލާތްތައް އިތުރު ކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި އެހެން ގައުމުތަކަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުމަށް ޕިޔޮންގޔަންގ އިން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މިނިވަން ތަހުގީގީ ތަޖުރިބާ ކާރުންތަކެއްގެ ޕެނަލަކުން މި ރިޕޯޓް ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހުކުރުދުވަހުއެވެ.

މި ލިޔެކިއުންތަކުގައި ހޯދިފައިހުރި ކަންކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން އަދި އެއްޗެއް ބުނެފައެއްނުވެއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި އުތުރު އެމެރިކާއިން ބުނެފައިވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ނައްތާލުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރާއިއެކު އެއްބަސްވެ ގުޅުން ރަނގަޅުވަމުންދިޔަ ނަމަވެސް އުތުރު ކޮރެއާއިން ބެލަސްޓިކް މިސައިލް އުފައްދަމުން ދާކަމަށް ފާހަގަވާކަމަށެވެ.

ނަންހާމަ ނުކުރާ އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލަކު ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބެލިސްޓިކް މިސައިލް އުފައްދާ ސައިޓެއް ޖާސޫސީ ސެޓެލައިޓްތަކަށް އަރާފައިވާކަމަށެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން އާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޖޫންމަހު ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ގައުމުގެވެރިންވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ނައްތާލުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ހަތިޔާރު ނައްތާލާނެގޮތުގެ ތަފްސީލެއް އެއްބަސވުމުގައި ނެތެވެ.

ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމާއި މިސައިލް ޓެސްޓްގެ ސަބަބުން އުތުރު ކޮރެއާ މިހާރުވެސް އޮތީ އެމެރިކާއާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު އިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއާއި ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެ ގައުމަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭގޮތް މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމުންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަރަށް ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އެތައް މީޑިއާތަކަކަށް މި ރިޕޯޓްވަނީފެނިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް