19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް އެޕަލްވެއްޖެ

  • ކުންފުނީގެ ހިއްސާއެއްގެ އަގު ވަނީ ރިކޯޑް އަދަދަކަށް އަރާފައި
  • އައިފޯނު ވުޖޫދަށް އައިފަހުން 1،100 ޕަސަންޓަށް ހިއްސާ ވަނީ އުފުލިފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 3 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 19:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


އެޕްލް ކުންފުނީގެ މަޝްހޫރު އައިފޯން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަށް ފޯނު ހެދުމަށް މަޝްހޫރު އެޕަލްވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު، ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏަށްވުމުން އެޕަލްގެ ހިއްސާގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިފައެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާއެއްގެ އަގު ވަނީ 207.39 ޑޮލަރުގެ ރިކޯޑް އަދަދަށް އަރާފައެވެ.

ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ އަގު އަންގާރަ ދުވަހު އުފުލެން ފަށާފައިވާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަސް ވަންދެން ހިއްސާގެ އަގު އުފުލޭނެ ކަމަށް ދަނީ ބެލެވެމުންނެވެ. އެޕަލްއިން ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަގާމު ހޯދާފައި ވަނީ އެމޭޒަންއާއި މަކްރޯސޮފްޓްފަދަ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާއި ވާދައަށް ނިކުމެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މޯބައިލް ފޯނުގެ މާކެޓަށް އެންމެ ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނައި އައިފޯނު 2007 ގައި ވުޖޫދަށް އައިފަހުން ހިއްސާގެ އަގުވަނީ 1،100 ޕަސަންޓު އުފުލިފައެވެ. އޭގެ ތިން ބައިކުޅަ އެއްބައި އުފުލިފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ. އެއީ އެ ކުންފުނި 1980 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު އިރާ އަޅާބަލާއިރު 50،000 ގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އައިފޯނު އުފައްދައިގެން މަޝްހޫރުވި ކުންފުނީގެ އަގު އެއް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރިއިރު، ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެއް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައި ވަނީ ޗައިނާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި "ޕެޓްރޯ ޗައިނާ" އެވެ. އެ ކުންފުނި އެ މަގާމު ލިބުނީ 2007 ވަނަ އަހަރު ޝަންހާއި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކުރުމުންއެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ އަގު ވެއްޓުމާއެކު މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަމައެކަނި އެއް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏަކީ އެޕަލްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް