19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

އުރީދޫގެ އަހަރީ ދުވަސް

މުޅި މަހުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ އިން 13 އިންސައްތަ އިތުރު ޑޭޓާ!

  • މި އޮފަރ މެދުވެރިކޮށް ބޯނަސް ޑޭޓާ ލިބެނީ ވަކި ޑޭޓާ ޕެކްތަކަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 22:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


އުރީދޫގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ އޮފަރ -- އުރީދޫ

އުރީދޫގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ މަގްބޫލް ޑޭޓާ ޕެކްތައް ޚިޔާރު ކުރުމުން 13 އިންސައްތަ އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ހާއްސަ އޮފަރއެއް ފަށައިފިއެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި އޮފަރ މެދުވެރިކޮށް ބޯނަސް ޑޭޓާ ލިބެނީ ޑޭޓާ 99، ޑޭޓާ 110، ޑޭޓާ 160، ޑޭޓާ 220، ޑޭޓާ 330، ޑޭޓާ 440 ނުވަތަ ޑޭޓާ 1100 ހިޔާރުކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުރީދޫގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު، މި އޮފަރ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ހިތްވަރު ދެމުންދާ ލޮބުވެތި ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުޑަ ހަދިޔާ އެއް. ފެށުނީއްސުރެ، ހަލުވި ސްޕީޑުގެ އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫ އިންދޭ އަހަމިއްޔަތުކަން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުން ގަބޫލުކޮށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރޭ. މުސްތަޤްބަލުގައި ވެސް އުރީދޫ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ މި އަޒުމާއި އެކު، އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް އީޖާދީ އުފެއްދުންތައް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް" އުރީދޫގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ސޭލްސް އެންޑް ބްރޭންޑް ހުސެން ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮފަރ މެދުވެރިކޮށް ބޯނަސް ޑޭޓާ ލިބޭ ޕެކޭޖްތަކުގެ ތަފްސީލް:

ބޯނަސް ޑޭޓާ އާއި އެކު ލިބޭ އެލަވަންސް

ޑޭޓާ އެލަވަންސް

ޑޭޓާ ޕެކް

622 އެމްބީ

550 އެމްބީ

އުރީދޫ ޑޭޓާ 99

800 އެމްބީ

700 އެމްބީ

އުރީދޫ ޑޭޓާ 110

1.42 ޖީބީ

1.25 ޖީބީ

އުރީދޫ ޑޭޓާ 160

2.83 ޖީބީ

2.5 ޖީބީ

އުރީދޫ ޑޭޓާ 220

5.65 ޖީބީ

5 ޖީބީ

އުރީދޫ ޑޭޓާ 330

8.47 ޖީބީ

7.5 ޖީބީ

އުރީދޫ ޑޭޓާ 440

28.25 ޖީބީ

25 ޖީބީ

އުރީދޫ ޑޭޓާ 1100

އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތައް ކަމަށްވާ މައި އުރީދޫ އެޕް އަދި މަގޭ ޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް، ނުވަތަ *929# އަށް ގުޅުމުން، ކޮންމެތާކު ހުރެގެން، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އުރީދޫގެ މި ޑޭޓާ ޕެކްތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ޚިޔާރުކުރެވޭނެއެވެ.

އުރީދޫގެ މި ހާއްސަ އެނިވާސަރީ އޮފަރއާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް