20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އުތުރު ކޮރެއާ-އެމެރިކާ

އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ހަށިތައް އުތުރު ކޮރެއާ އިން ހަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ޝުކުރު އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރަށް!

  • ޖޫން މަހު ދެގައުމުގެ ވެރިން ބޭއްވި ތާރީީޚީ ބައްދަލުވުމުގައި ހަށިތައް ރައްދު ކުރާނެ ކަމަށް ލީޑަރު ކިމް ވިދާޅުވި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 18:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް (ކ) އަދި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް -- އޭއެފްޕީ

ދެކޮރެއާ ދެމެދުގައި 1950-1953 އަށް ކުރެވުނު ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ހަށިތައް އުތުރު ކޮރެއާ އިން އެމެރިކާއާ ހަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް، އުުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން އަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އުުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް، އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ ހަށިތައް ގައުމަށް ފޮނުވަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށާއި "އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި މަނިކުފާނާ ބައްދަލުވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ" ކަމަށެވެ. 

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން މިދިޔަ ޖޫން މަހު ތާރީޚީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާ އިރު އެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އުތުރު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލުމެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި އުުުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ވަނީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުން ހުއްޓާލުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. މީގެ އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ވަނީ ކޮރެއާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ހަށިތައް އެމެރިކާ އަށް ރައްދުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. 

ކޮރެއާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވި 7700 އެމެރިކާ ސިފައިނަށް ވަނީ ވީނުވީއެއް ނޭނގިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 5300 މީހުންނަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައި ވަނީ މިހާރުގެ އުތުުރު ކޮރެއާގައެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް