22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ

ގޮށްރާޅުގެ ޓްރެއިލާ ޕްރިވިއު ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • ޕްރިވިއު ދައްކާލުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު
  • ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ގުޅޭނެ ފޯން ނަމްބަރު އިންބޮކްސްކޮށްލުމުން ފުރުސަތު ދެވޭނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ގޮށްރާޅުގެ ޕޯސްޓަރު -- ޑާކް ރެއިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓް

މަގުބޫލު ފިލްމުތައް ނެރެމުން އަންނަ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ކަމަށްވާ ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިނަމަންޓުން އުފެއްދާ ފިލްމް "ގޮށްރާޅު"ގެ  ޓްރެއިލާ ޕްރިވިއު ބަލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

 ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފިލްމްގެ އެއް ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ބުނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާ ރަސްމީކޮށް ދައްލާލުމުގެ ކުރިން ޓްރެއިލާގެ ޕްރިވިއު ދައްކާލުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

 ޕްރިވިއު ބަލަން ބޭނުންވާ ފަރަތްތަކުން "ގޮށްރާޅު" ގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ގުޅޭނެ ފޯން ނަމްބަރު އިންބޮކްސް ކޮށްލުމުން ޕްރިވިއު ދެއްކުމަށް ހަމަޖައްސާ ސްޓޫޑިއޯ އެއްގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން އެ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާ ޕްރިވިއު ބަލަންދާ ފަރާތްތަކުގެ ފީޑް ބެކް ވެސް ހޯދާނެ ކަމަށް މޮގާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގޮށްރާޅަކީ މޫމިން ފުއާދުގެ ވާހަކައަކަށް ޢަހުމަދު ޝިނާން ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ މޮގާ އާއި އާއިޝަތު ފުވާދު ތައުފީޤެވެ.

ފިލްމުގެ އެއް ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ޖުމައްޔިލްގެ އިތުރުން މި ފިލްމުން ދެން ފެނިގެންދާނީ މިދާއިރާއަށް އަލަށް ތަޢާރަފްވާ ހަސަން އިރުފާން (ޒަކިއްޓެ)، އާއި ޢައިޝަތު ތަސްނީމާއެވެ. މީގެ އިތުރުން އައިމިނަތު ރަޝްފާ، ނުޒުހަތު ޝުޢައިބު (ނުޒޫ)، ޢަބްދުﷲ އަޒާން، ނާޝިތު މުޙައްމަދު އަދި ހަމްދާން ފާރޫޤްގެ އިތުރުން މަރިޔަމް ޝަކީލާ އައި އިސްމާއިލް ރަޝީދު ފެނިގެންދާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް