20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ގަތަރުގެ މައްސަލަ

ގަތަރުގެ ރައްޔިތުން ހައްޖަށް ދިއުން އެގައުމުން މަނާކުރާ ކަމަށްކުރާ ތުހުމަތު ދޮގުކޮށްފި

 • ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ވަނީ ގަތަރާއި ގުޅުން ކަނޑާލާފައި
 • ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ހައްޖަށްދަނީ ދުވަސް ކައިރިވުމުން
 • މި އަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ އޯގަސްޓްމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަސް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 1 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 23:21 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


މައްކާގެ ގަވަރުނަރ ވިދާޅުވީ ޤަތަރުގެ ހައްޖުވެރިން އަދި އެގައުމަށް ނުދާކަމަށް -- އަލްޖަޒީރާ

ގަތަރުގެ ރައްޔިތުން ހައްޖަށް ދިއުން އެ ގައުމުން މަނާކުރާ ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު އެ ގައުމުން ދޮގު ކޮށްފި ކަމަށް ޤަތަރު ނިއުސް އޭޖެންސީއިން ބުނެފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ރިލިޖަސް އެފެއަރސްގެ މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާތަކުން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ހައްޖުވުމަށް މައްކާއަށް ދިއުން މަނާކުރާ ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

ގަތަރުން ބުނެފައިވަނީ އެގަމުގެ ރައްޔިތުން ހައްޖަށް ދިއުމުގައި ދިމާވެދާނެ ހުރަހެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއް ހައްލު ކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މައްކާގެ ގަވަރުނަރު ޚާލިދް ބިން ފައިސަލް އަލް ސައުދު ވިދާޅުވީ ޤަތަރުގެ ހައްޖުވެރިން އަދި އެގައުމަށް ނުދާ ކަމަށެވެ.

ގަތަރުން ޓެރެރިޒަމަށް ވާގިދޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ގައުމާއިއެކު އޮތް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާއި، ޔޫއޭއީއާއި ބަހްރެއިނާއި މިސްރުންވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ކަނޑާލާފައެވެ.

އެ ގައުމުތަކުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ގަތަރާއި ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާއިރު އެ ގައުމުތަކުން ކުރާ ތުހުމަތު ގަތަރުން ދޮގު ކުރެއެވެ.

ޤަތަރުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޔޫއޭއީއިން ވަނީ ގަތަރާމެދު ތަފާތުކޮށް ސިލްސިލާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގަތަރުގެ ރައްޔިތުން އެ ގައުމުން ފޮނުވާލުމާއި ،އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ޔޫއޭއީއަށް ދިއުމާއި، އެ ގައުމު ހުރަސްކުރުމާއި ،އެ ގައުމުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު މަނާކުރުމާއި އަދި ކަނޑުގެ ބަނދަރުތައް ބޭނުންކުރުން މަނާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގަތަރަށް ފިޔަވަޅުއެޅި ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ) އިން، އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގެންފައިވާކަމަށް ބުނެ ގަތަރުންވަނީ ދަ ހޭގްގައި ހުންނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް