26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ވާރލްޑް ބޭންކް

މާލީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ވާރލްޑް ބޭންކުން 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

  • މިއެހީގެ ބޮޑުބަޔަކީ ހިލޭ އެހީ
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 1 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 04:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ މުނައްވަރު(ކ) ވާރލްޑް ބޭންކްގެ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރ ރިޑީހޯ (ވ) އާއިއެކު -- ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ދިވެހި ދައުލަތުގެ މާލީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ވާރލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 12 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ. 

މި އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ އަންގާރަ ދުވަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެކުރެއްވީ މާލީ ވަޒީރު އަހުމަދު މުނައްވަރެވެ. އަދި ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރ އައިޑާ ރިޑީހޯއެވެ. 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ މުނައްވަރު ވިދާޅުވީ މި އެހީގެ ބޮޑު ބަޔަކީ ހިލޭ އެހީކަމަށާއި، ވާރލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި ސަރުކާރުގެ މާލީ ނިޒާމް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކޮށް، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތައް ތަރައްޤީކޮށް އަދި މީހުން ތަމްރީންކުރާނެކަމަށެވެ. 

މި އެހީއަކީ މިިދިޔަ މަހު ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ގަވަރނިން ބޯޑުން އެޕްރޫވްކުރި އެހީއެއްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި މިއެހީއަކީ ރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ މާލީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ދަރަންޏާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، މާލީ ރިޕޯޓިންގ އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްތައް ރާވާ ބަޖެޓްކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ވާރލްޑް ބޭނުންކުން ދޭން ނިންމި އެހީއެކެވެ. 

މިއެހީގެ ދަށުން ބަޖެޓް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާވެ، މާލީ މައުލޫމާތު އާއްމުކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް ވާރލްޑް ބޭންކުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށްވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް ވާރލްޑް ބޭންކުން އުއްމީދުކުރެއެވެ. 

މިނިޒާމްގެ ސަބަބުން މާލީ މައުލޫމާތު އާއްމުކުރުމަށް ފަސޭހަވާނެކަމަށް ވާރލްޑް ބޭންކުން ބުނެފައިވާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރާ މިދަނޑިވަޅަކީ ސަރުކާރުން އާއްމުކުރާ މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަމާއިމެދުވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް