18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އެރިޓްރިއާ އާއި އިތިއޯޕިއާ

ސޯމާލިއާއާއި އެރިޓްރިއާއިން ސިޔާސީ ގުޅުން އިއާދަކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

  • ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 15 އަހަރު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 31 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 09:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  4. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


އެރިޓްރިއާގެ ރައީސް އައިޒާއަސް އަފުވާކީ(ވ) ސޯމާލިއާގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ މުހައްމަހައްމަދު(ކ) އެރިޓްރިއާގެ ވެރިރަށް އަސްމަރާއަށް 28 ޖުލައި 2018 ގައި ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ -- އާކައިވް

ސޯމާލިއާއާއި އެރިޓްރިއާއިން އެތައް އަހަރެއްވަންދެން އޮތް ހަތުރުވެރިކަން ނައްތާލުމަށްފަހު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން އިއާދަ ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ސޯމާލިއާގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ މުހައްމަހައްމަދު އެރިޓްރިއާއަށްކުރެއްވި ތިންދުވަހުގެ ތާރީޚީ ދަތުރުފުޅަށްފަހު އެރިޓްރިއާގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރ ޔެމާނީ މެސްކެލް ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ފަރާތުން ނެރޭ ބަޔާނެއް ޓްވިޓާގައި އާއްމުކުރައްވާފައެވެ.

ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 15 އަހަރުވަނީ ވެފައެވެ.

އެެރިޓްރިއާގެ ވެރިރަށް އަސްމާރާގައި ރައީސް އައިޒާއަސް އަފުވާކީ ސޮއިކުރެއްވި އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން ދެ ގައުމުންވަނީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމްކޮށް އެއްގަމު އަނެއްގައުމުގައި ސަފީރުން ބޭތިއްބުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ސޯމާލިއާގެ ރައީސް ވަނީ އެ ގައުމުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް، އަލްޝަބާބަށް މަދަދުވެރިވާތީ އެރިޓްރިއާއަށް އަޅާފައި އޮތް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނެގުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް