20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ލެކިއުޓް

މެލޭޝިއާގެ ފިހާރަތަކުން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ލެކިއުޓް އިން ހުޅުވާލައިފި

  • މެލޭޝިއާގެ ފިހާރަތަކުން ބޭނުން އެއްޗެއް، ގޭގައި ހުރެގެން ގަތުމުގެ ފަސޭހަކަން ކޭ.އެލް ޑައިރެކްޓް ހިދުމަތުން ލިބިގެންދާނެ
  • މެލޭޝިއާގެ އޮންލައިން ފިހާރަތައް ބްރައުޒްކޮށް ބޭނުން އެއްޗެއްގެ ލިންކް ފޮނުވާލުމުން ޕްރީ އޯޑަރގެ ދަށުން އެ ތަކެތި ގެނެސްދެވޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 30 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 00:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ


މެލޭޝިއާގެ ފިހާރަތަކުން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ލެކިއުޓް އިން ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަދި ސެންޓް ވިއްކުމުގައި 28 އަހަރު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ލެކިއުޓް އިން ކޭ.އެލް ޑައިރެކްޓްގެ ނަމުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އާ ހިދުމަތެއް ތައާރަފު ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ލެކިއުޓުން ބުނީ ކަސްޓަމަރުން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އެންމެ މަގުބޫލް އެއް ޤައުމު ކަމުގައިވާ މެލޭޝިއާގެ ފިހާރަތަކުން ބޭނުން އެއްޗެއް، ގޭގައި ހުރެގެން ގަތުމުގެ ފަސޭހަކަން ކޭ.އެލް ޑައިރެކްޓް ހިދުމަތުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ކަސްޓަމަރުން ބޭނުން ވަގުތަކު މެލޭޝިއާގެ އޮންލައިން ފިހާރަތައް ބްރައުޒްކޮށް ބޭނުން އެއްޗެއްގެ ލިންކް ފޮނުވާލުމުން ޕްރީ އޯޑަރގެ ދަށުން އެ ތަކެތި ގެނެސްދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ހިދުމަތުގެ ދަށުން، ބޭނުން އެތައް ފިހާރައަކުން އެއްފަހަރާ ވިޔަފާރި ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި ގެއާ ހަމައަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކީ އޯޑަރކުރާ އައިޓަމްތައް ލެކިއުޓް އިން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށްވެސް އެ ފިހާރަ އިން ބުންޏެވެ.

ބޭނުންވާ ޕްރޮޑަކްޓެއްގެ ލިންކް ނުވަތަ ފޮޓޯ ވައިބަރ، ވަޓްސްއެޕް، ފޭސްބްކް، އިންސްޓާގްރާމް އަދި ޓްވިޓަރ ނުވަތަ ލެކިއުޓް ގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސަސް ހޮޓްލައިން 7696699 އަށް ފޮނުވާލުމުން ސަރވިސް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ލެކިއުޓުން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޭ.އެލް ޑިރެކްޓް މެދުވެރިކޮށް ބޭނުން ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށާއި ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު، ރީތިވާ ސަމާނު، ސެންޓް، ހެދުން، އެހެނިހެން ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވެސް މި ހިދުމަތުގެ ދަށުން ޕްރީ އޯޑަރ ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ޕްރީ އޯޑަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގަންނަ ތަކެތި ދެ ހަފްތާ އާއި ހަތަރު ހަފްތާއާ ދޭތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ރައްކާތެރިކަން ލެކިއުޓް އިން ޔަގީންކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

ލެކިއުޓްގެ އުންމީދަކީ މި ހިދުމަތަކީ ވެސް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންތެރި އަދި ކަސްޓަމަރުން ބަލައިގަންނާނެ ހިދުމަތަކަށްވުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ހުރެގެން ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ކޮލިޓީ ތަކެތި ގަނެވުމަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާ ލުއި ފަސޭހައެއް ކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށް ލެކިއުޓުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް