19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

ދަޅަކްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

  • "ދަޅަކް" ގެ އަމްދަނީ ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 50 ކުރޯޑާ ގާތް ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 27 ޖުލައި 2018 | ހުކުރު 09:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


ދަޅަކްގެ ޕޯސްޓަރު -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ދަޅަކް" ރިލީޒް ކުރިތާ ހަފްތާއެއް ވެގެން ދިޔަ އިރު ވެސް ފިލްމަށް ދަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންނެވެ.

ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އިޝާން ޚައްތަރު ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވެގެން ދިޔަ "ދަޅަކް" ގެ އަމްދަނީ ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 50 ކުރޯޑާ ގާތް ކޮށްފައެވެ.

ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ތަރަން އާދާޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވާގޮތުން މި ފިލްމަށް މިހާރު ވަނީ 48.01 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

މި ފިލްމްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީގައި ޖާންވީ އާއި އިޝާންގެ އިތުރުން ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރާއި، ޑައިރެކްޓްރ ޝަޝާންކް ކެއިތަން ބައިވެރިވެފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ފޮޓޯގްރާފަރ މާނަވް މަންގަލަނީ ވަނީ ޝެއަރކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން "ދަޅަކް" ގެ ކާމިޔާބީއާ ބެހޭ ގޮތުން ޖާންވީ ބުނެފައި ވަނީ ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަދި ވަރަށް ބޮޑުތަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. "ދަޅަކް" ގެ ކާމިޔާބީ އަކީ އޭނާއަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ނަމަވެސް އެންމެ ފިލްމެއް ކާމިޔާބު ވުމުން އޭގެ މާނައަކީ ކާމިޔާބުވުން ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް ޖާންވީ ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީހުން ބަލައިގަންނަ އަދި މީހުންގެ އަޅާލުމާއި ލޯބި ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި އަދި މިއީ ފުރަތަމަ ހަރުފަތް ކަމަށް ޖާންވީ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖާންވީ ބުނެފައި ވަނީ މީހުން ކޮށްފައި ހުންނަ ނެގެޓިވް ކޮމެންޓްތައް ކިޔާފައި ފާހާނާގައި ހުރެ ރޯކަށާއި މީހުން އެނާއަށް ކޮށްފައި ހުންނަ ތައުރީފް ފެނުމުން 100 ފަހަރު "ޔޭ" ހަދާ ކަމަށް ޖާންވީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ޖާންވީ ވަނީ  އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭނުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ތަރުހީބަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ޖާންވީ ވަނީ "ދަޅަކް" ގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީގައި ޝަޝާންކް "ޔޭ ޖަވާނީ ހޭ ދިވާނީ" ގެ "ޗަންނާ މޭރޭޔާރ"  ލަވަ ކިޔާފައިވާ މަޖާ ވީޑިއޯ އެއްވެސް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް