20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ދިވެހިން

ގަބޫލުކުރަން ދަތި އެކަމު ހަގީގަތް

  • ގިނަބައެއްގެ ވިސްނުމުގެ ބާރު އެމީހުންގެ ކިބައިން ވަކިވެގެން ހިނގައްޖެ
  • ޑިމޮކުރެސީއާއެކު އަމިއްލަ ބުއްދީގެ ބޭނުމެއް ނުކުރޭ
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 24 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 02:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


މީހަކު ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި -- ގޫގުލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެދި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރުތައް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވަކިން ބަޔާންކުރެވި، މިނިވަން މުއައްސަސާތައް އުފެދުމާ އެކު އައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ. ވަކި ކުލަތަކެއް އެއީ ސިޔާސީ ކުލަތަކެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

 

އާ ޤާނޫނު އަސާސީއާ އެކު އައި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއްކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއްކަމަކީ، ގިނަ ބައެއްގެ ވިސްނުމުގެ ބާރު އެމީހުންގެ ކިބައިން ވަކިވެގެން ދިއުމެވެ.

 

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތްކަމުގައިވާ ބުއްދީގެ ބާރުވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި، އެމީހުންގެ ކިބައިން ވަކިކޮށް އެހެންބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

 

މިއީ އިތުރަށް ތަފްސީލު ގެނެސް ނުދިން ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢް އިން ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތެކެވެ. ކިތަންމެ ތަޢުލީމީ މީހަކު ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ދެއްކިޔަސް ވަކިބަޔަކު އެއާ ދެކޮޅު ހަދައިފި ނަމަ ޤަބޫލު ނުކުރާ މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ވަކިބަޔަކު ބުނެފި ނަމަ ކިތަންމެ ބޮޑު ދޮގެއް ވެސް ޤަބޫލުކޮށްގެން އުޅޭ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މަދެއް ނޫނެވެ.

 

އެންމެ ހެއްވާ ކަމަކީ، ވަކި ބަޔަކު ނުވަތަ ވަކި މީހަކު ބުނީތީ ވަކިގޮތަކަށް ކަމެއް ޤަބޫލުކުރުމަށް ފަހު، ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން، ހަމަ އެބަޔަކު ނުވަތަ އެމީހަކު އެހެން ގޮތަކަށް އެވާހަކަ ބުނެފި ނަމަވެސް އަނެއްކާ ވެސް އެކަން ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރާ އެތައް ބަޔަކު އުޅެއެވެ. ކިތަންމެ ހާމަކޮށް ހަގީގަތް ފެންނަން އޮތަސް ނުވަތަ، ނުވަތަ ތިމާ ކިތަންމެ ކުޑަކޮށް ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްފި ނަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން ޙަޤީޤަތް ހާމަ ވާނެ ފަދަ ކަންކަމުގައި ވެސް ބުއްދި ބޭނުންކުރުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރަނީ ވަރަށް މަދު ބައެކެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ތިބުމުން ގިނަ ބަޔަކު އެމީހުންގެ ވިސްނުމުގެ ބާރު އަމިއްލަ ނަފްސާއި ވަކިކޮށްފިއޭ ނުބުނެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

 

މިއީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ތެރޭގައި އޮތް ކަމެއްނޫނެވެ. ދީނީ ކަންކަމުގައިވެސް، ވިސްނުމުގެ ބާރު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އެބައޮތެވެ. ދީނީ ކަންކަން ބަލައިގަތުމާއި ނުގަތުމުގައި ވިސްނުމުގެ ބާރު އެހެންބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަކީ ދިވެހި މުޖްތަމަޢުއިން ފެންނަމުންދާ ހިތާމަވެރި މަންޒަރެކެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މުޤައްދަސްކުރުމާއި، އެނޫން ޢިލްމުވެރިނަށް ހަޑިހުތުރު ބަސްތައް ބުނުން ފަދަ ކަންކަމީ ބައެއް "ކޫލް ޒުވާނުން"ގެ ތެރޭގައި އަށަގެންފައިވާ އާދައެކެވެ.

 

ވަކިކަމެއްގައި ތިމާ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ފަތުވާއެއް ދެއްވާފައިވާ ޢިލްމުވެރިއަކުނަމަ، އެބޭފުޅެއްގެ އަގުވައްޓާލުމަށް ހަގީގަތާއި ޚިލާފް ވާހަކަ އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި ފަތުރަމުން ގެންދާ ބަޔަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބައުޅެއެވެ.

 

ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންނަކީ ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ވިޔަސް ވަރިހަމަ އެވެ. އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ކިހާ މަތިވެރި ބައެއް ކަން އެފަދަ ވާހަކަތައް ފަތުރާ ފަރާތްތަކަށް ނޭނގެނީ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

 

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މުކައްލަފަކަށްވެ، ޒިންމާތަކެއް އުފުލަންޖެހުން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ބުއްދީގެ މައްޗަށެވެ. ގައިބާރު ކިތަންމެ ވަރުގަދަޔަސް، އަދި ބުރުސޫރަ ކިތަންމެ ރީތި ނަމަވެސް ބުއްދިނެތް ނަމަ އެމީހަކީ ތަކްލީފުތައް އުފުލަންޖެހޭ މީހަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ވިސްނުމުގެ ބާރަކީ އެކަން އެހެންބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، އެއްވެސް މީހަކަށް ފަރުޖެއްސެން އޮތް ކަމެއް ނޫންނެވެ. ޤިޔާމަތްދުވަހު ސުވަރުގެ އާއި ނަރަކައަށް މީހުން ވެއްދޭއިރު، ބުއްދިފަސްކޮށް، ބާޠިލަށް ގޮވާލާ މީހުންގެ ބަސް ޤަބޫލުކުރި މީހުންނަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އެދުވަހުން ތިމަންނާމެންގެ ވިސްނުމުގެ ބާރު ވަކިކޮށްލީމޭ ބުނެ އުޒުރު ދެއްކޭކަށް ނޯންނާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް