22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސްޓާބަކްސް އައުޓްލެޓް

އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްޓާބަކްސް އިން އެމެރިކާގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވަނީ

 • އެމެރިކަން ސައިން ލެންގުއޭޖްގައި ބޭނުންކުރުމުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 20 މުވައްޒަފުން އެ އައުޓްލެޓަށް ވަޒީފާއަށް ނަގާނެ
 • އައުޓްލެޓްގެ ސަބަބުން އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ
 • އެ ކުންފުނިން އެމެރިކާގައި އައުޓްލެޓް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް ނުބުނޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 17:32 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
 6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްޓާބަކްސް އިން އެމެރިކާގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވަނީ -- ގޫގުލް

އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްޓާބަކްސުން އެމެރިކާގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވިގެން ދިޔުމާއެކު ސްޓާފުންނަށް ކަސްޓަމަރުންނާ "ސައިން ލެންގުއޭޖް" ބޭނުންކޮށްގެން މުހާތަބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކަން ސައިން ލެންގުއޭޖްގައި ބޭނުންކުރުމުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 20 މުވައްޒަފުން އެ އައުޓްލެޓަށް ވަޒީފާއަށް ނަގާނެ ކަމަށް ވެސް ސްޓާބަކްސް އިން ބުންޏެވެ. އަދި މި އައުޓްލެޓްގެ ސަބަބުން އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ސްޓާބަކްސް އިން ދެކެއެވެ.

މިހާރުވެސް އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަންޕޫރުގައި ސްޓާބަކްސްގެ އައުޓްލެޓެއް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންނެވެ.

އެމެރިކާގައި މި ކަހަލަ އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވާނެކަން އެ ކުންފުނިން އިއުލާން ކުރުމުން އާންމުންގެ ފަރާތުން ވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ތައުރީފުކޮށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

ސްޓާބަކްސް އިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ 28,000 އައުޓްލެޓްގައި ޕްރާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ވެސް މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ.

އެ ކުންފުނިން އެމެރިކާގައި އައުޓްލެޓް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް