21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ރަށްވެރި ތަރައްގީ

ރަށްވެހި ތަރައްގީ ފޮތުން ސަރުކާރު އިތުރަށް ފަލީހަތް!

 • ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަށް އެކަށީގެންނުވާ ވަރަށް ހޭދަކޮށްފައިވޭ
 • ނެޓްބޯޅަ، ފުޓްސަލް ދަނޑު އަދި ބަށިކޯޓުތަކުގެ އަގުތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް
 • ބައެއް ރަށްރަށުގައި ނުހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ވެސް ހުރިކަން ރައްޔިތުން ދަނީ ފާހަގަކުރަމުން
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 17:20 | |

މަގުބޫލް

 1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
 2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
 3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
 4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
 5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
 6. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
 7. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
 8. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ


ރަށްވެހި ތަރައްގީ ފޮތުގެ ބޭރުގަނޑު -- https://ravvehi.gov.mv

ސަރުކާރުން ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުމާއި ލާބަ އާއި މަންފާއަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ފޮތެއް ނެރެފައެވެ. ފޮތުގައި ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ކޮށްދީފައިވާ ކަންކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ހަމައެކަނި މަޝްރޫއުތަކެއް ނޫނެވެ. އަގުތައް ވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ބަލާލަން ފޮތް ވަރަށް ރީއްޗެވެ. ނަމަވެސް އާންމު މީހަކަށް އެއީ ހަމައެކަނި އަދަދުތަކުން ފުރިގެންވާ ހާސަރުތަކެކެވެ. މާބޮޑު އެއްޗެއް ދޭހައެއް ނުވާނެއެވެ. މަތިމަތިން ކިޔާލައިފި ނަމަ "ސަރުކާރުން ހާދަހާވާ މަސައްކަތެއް ކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހާދަހާވާ ގިނަ ކަންކަން ކޮށްދީފައި އެބަހުއްޓޭ" ހިތަށް އަރާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހަމަ ހަގީގަތްތޯ ބަލާލުން ރަނގަޅެވެ. ދިރާސާގެ ނަޒަކުން ބަލައިފި ނަމަ ނިކަން ސާމާނު ފެންނާނެއެވެ. 

ސަރުކާރުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ލިސްޓްގައި އޮފީސް އިމާރާތްތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ފުޓްސަލް ދަނޑާއި ބަށިކޯޓު އެޅުން ވެސް ހިމަނާފައި ވެއެވެ. ބަށި ކޯޓަށް ބަލާއިރު ބަށި ނުކުޅޭ ރަށްތަށުގައި ވެސް ވަނީ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށް ބަށިކޯޓު އަޅާފައެވެ. އަދި މިސްކިތްތަކުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުން ފަށައިގެން ކުލަ ލައި ބިން ސާފުކުރުމަށް ދަންދެން އެފޮތުގައި އެބަހުއްޓެވެ.

"ރަށްވެހި ތަރައްގީ" އަކީ ސަރުކާރަށް ރަންގަނޑެކޭ ހީވިޔަސް އޭގެ ތަންތަންކޮޅު ނަގައިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އަހުލުވެރިން ހީވަނީ އީދު އައިސްގެން އުޅޭހެންނެވެ. އެއްބަޔަކު ސަރުކާރުން ކޮށްދީފައި ހުރި ކަންކަން ދެއްކުމަށް ތަންތަންކޮޅު ޝެއަރ ކުރަމުންދާއިރު ސަރުކާރަށް އޮށްގާ އުކުމަށް އަނެއް ބަޔަކު ދަނީ އެ ފޮތުގެ ބޭނުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިފަމުންނެވެ. އެއީ ރައްޔިތުން ލޮލުގައި އެޅުވި އަނދުނެއް ކަމަށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. 

މަޝްރޫއުތަކަށް ބަލާއިރު ބޮޑެތި ފަރަގުތަކެއް ވެސް އަގުތަކުގައި އުޅެއެވެ. އެގޮތުން ގަބުރުސްތާނު ފާރު ރޭނުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ހއ. ތުރާކުނުގައި ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް ކުރެވުނު އިރު ގަބުރުސްތާނު ވާށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ހއ. ދިއްދޫގައި ކުރުމަށް 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައި ވެއެވެ. އެއް އަތޮޅެއްގައި ގާތްގާތުގައި އޮތް ދެ ރަށުގައި އެއް ޒާތެއްގެ މަޝރޫއަކަށް ހޭދަވި އަދަދުގައި މިހާ ބޮޑު ފަރަގެއް އޮތީ ކީއްވެތޯ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސުވާލުކުރަމުންނެވެ. 

ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫއެއްގެ ގޮތުގައި ފީވަކުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނީ 13 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އެ މަޝްރޫއު ވީތަނެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. ޔަގީނުން ވެސް "ރަށްވެހި ތަރައްގީ" ފޮތުގައި އެބުނާ މަޝްރޫއެއް އެ ރަށަކު ކުރިއަކަށް ނުދެއެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ "ސްޕޯޓްސް އެރީނާތައް" ގާއިމް ކުރުމެވެ. ސްޕޯޓްސް އެރީނާއޭ ބުނުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް އެއީ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ހިމެނޭ މާސިންގާ ތަނެކޭ ހީވެދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެރީނާގެ ގޮތުގައި ރަށްރަށުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ގާއިމް ކުރެވިގެންދަނީ ފުޓްސަލް ދަނޑާއި ބަށިކޯޓާއި ނެޓްބޯޅަ ކޯޓާއި ވޮލީ ކޯޓެވެ. މި ތަންތަނަށް ބަލާއިރު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ކަމަކީ އަގުތަކުގެ ތަފާތެވެ.

ހއ. އުލިގަމުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ ހަރަދުވި އިރު ޖެހިގެން އޮތް ކެލާގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވެފައި ވެއެވެ. ހދ. ނައިވާދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވެފައިވާ އިރު ރ. ރަސްމާދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ 6 ލައްކަ ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޅ. ހިންނަވަރުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު އއ. މަތިވެރީގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއެވެ. އަގު ބޮޑުވުމުން މިބަލަނީ ފެންވަރު ރަގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަލާ ބެލުމަށް މި ހުރިހާ ތަނެއް ހުންނަނީ އެއްކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ނަމަވެސް އަގުތަކަށް ތަފާތު އައިސްފައި ވަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުވިސްނެއެވެ. ރ. ރަސްމާދޫ އާއި  ހދ. ނައިވާދޫއަށް ބަލާއިރު މިއީ ގާތްގަނޑަކާށް އެއްވަރު ދެރަށެވެ. އެގޮތުން ރަސްމާދޫގެ އާބާދީ އަކީ 870 އަށް ވާއިރު އެ ރަށުގައި ދިރިއުޅެނީ 490 މީހުންނެވެ. އަދި ނައިވާދޫގެ އާބާދީ އަކީ 850 އަށް ވާއިރު އެރަށުގައި ދިރިއުޅެނީ 340 މީހުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނައިވާދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް ރަސްމާދޫއަށް ވުރެ ދެގުނަ އިތުރަށްވަނީ ހޭދަކޮށްފައެވެ.

ބަށިކޯޓަށް ބަލާލާ އިރު ރ. މަޑުއްވަރީގައި ބަށިކޯޓެއް އެޅުމަށް 64،000ރ. ހަރަދުވެފައި ވެއެވެ. ބ. ހިތަދޫގައި ބަށުކޯޓެއް އެޅުމަށް 82،999ރ. ހަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު ޅ. ކުރެންދޫގައި ބަށިކޯޓެއް އަޅާފައި ވަނީ 99،676ރ. އެވެ. އާބާދީގައި 660 މީހުން ދިރިއުޅޭ ވ. ފެލިދޫގައި ބަށިކޯޓެއް އެޅުމަށް 94،626ރ. ހަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު ފ. ނިލަންދޫގައި ބަށިކޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 131،574ރ. ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފ. މަގޫދޫގައި ބަށިކޯޓެއް އެޅުމަށް 1،49،460ރ. ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބިލަތްދޫގައި ބަށިކޯޓަކަށް ގާތްގަނޑަލަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. ފ. ފީއަލީގައި ބަށިކޯޓެއް އަޅާފައިވަނީ 281،300ރ. އަށެވެ. ބަށި ކޯޓެއް އެޅުމަށް ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރުފިޔާ އިން ފެށިގެން ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއަށް ހަރަދުކޮށްފައި ވެއެވެ.  ހއ. ދިއްދޫގައި ބަށިކޯޓެއް އަޅާފައިވާ އިރު ބައްޓަކީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ކުޅެ އުޅޭ ކުޅިވަރެއް ނޫން ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. ބަށިކޯޓުގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ އާބާދީ ކުޑަ ފ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ބަށިކޯޓުތައް އެޅުމަށެވެ. އެއަތޮޅުގައި ބަށިކޯޓު އެޅުމަށް ދެ ލައްކަ އިން ތިން ލައްކައިން ހަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.

ނެޓްބޯޅަ ކޯޓުތަކަށް ބަލާއިރު ނ. ހެނބަދޫގައި ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ އިރު ލ. ކުނަހަންދޫގައި ނެޓްބޯޅަ ކޯޓެއް އަޅާފައިވަނީ އެންމެ 64،997ރ. އަށެވެ. ނަމަވެސް ނެޓް ބޯޅަ ކޯޓަކީ ވެސް އެއް ސައިޒެއްގައި ހުންނަ ތަންތަނެވެ. މި ދެރަށުގައި ނެޓްބޯޅަ ކޯޓް އެޅުމުގައި 100 ގުނަ ތަފާތު އެބަހުއްޓެވެ. ކުނަހަންދޫގައި 100 ނެޓްބޯޅަ ކޯޓު އެޅޭ ވަރަށް ހެނބަދޫ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓަށް ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. ހއ. ބާރަށުގައި ނެޓްބޯޅަ ކޯޓެއް އެޅުމަށް 52،576ރ. ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. ހދ. ނެއްލައިދޫގައި ނެޓްބޯޅަކޯޓެއް އެޅުމަށް 37،410ރ. ހޭދަކޮށްފައިވާ އިރު ނ. މާޅެންދޫގައި ނެޓްބޯޅަ ކޯޓެއް ހެދުމަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދު ކޮށްފައެވެ.

"ރަށްވެހި ތަރައްގީ: ފޮތުގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިމަނާފައިވާ އިރު ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ އަގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. ބައެއް މަޝްރޫއުތައް އެރަށްރަށުގައި ހިނގާކަން އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރަށްޔިތުންނަށް ވެސް ނޭނގޭކަން އެރައްޔިތުން ދަނީ ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ވެސް އެކަންކަން ހާމަކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެއަކަސް "ރަށްވެހި ތަރައްގީ" ފޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ބަށިކޯޓު، ފުޓްސަލްދަނޑު ނުވަތަ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓަކީ އެއް މިންގަނޑެއްގައި އެއް ވަރަކަށް ތަރައްގީ ކުރާ ތަންތަނަށްވާއިރު އަގުގައި ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި މިއީ އިންތިޚާބަށް ސަރުކާރުން ޖެހި މަޅިއެކެވެ. މި ފޮތުގައި ހުރީ ހުސް އަދަދުތަކެކެވެ. ނުވަތަ ހަމަ ހިތަށް އެރި ނުވަތަ ބަޖެޓް ފޮތުގައި ސަރުކާރުން ޕްލޭންކޮށްފައި ހުރި މަޝްރޫއުތަކާއި މަސައްކަތްތަކެކެވެ. ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމަކީ ބައެއް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން ހޭދަކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ވެސް މި ފޮތުގައި ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައި ވުމެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޑިިިޑިި

8 މަސް ކުރިން

ވަރަ ރިިތިސުކުރިޔަަ

1
0