21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

އޭންޖެލްހެކް ހެކެތޯން

އޭންޖަލްހެކްއިން ރާއްޖެއިން 1 ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތް ބައިނަލް އަގްވާމީ ހެކްސަލަރޭޓަރ ޕްރޮގްރާމްއަކަށް

  • އެމެރިކާގެ ސެންފްރެންސިސްކޯގެ ސިލިކޮންވެލީގައި ބާއްވާ ގްލޯބަލް ޑިމޯ ޑޭގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ
  • އެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ހަމައެކަނި ދައުވަތު ލިބޭ މަދު ގުރޫޕް ތަކަކަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 23 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 06:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  7. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  8. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ


އޭންޖަލްހެކް ހެކަތޮންއިން ރާއްޖެއިން އެއްވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތް، ގްރޫޕް ފިންވައިސް -- ދިރާގު

ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބް ގުޅިގެން ބޭއްވި އޭންޖަލްހެކްއިން ރާއްޖެއިން 1 ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތް ބައިނަލް އަގްވާމީ އެކްސަލަރޭޓަރ ޕްރޮގްރާމްއަށް ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވި އޭންޖަލްހެކް ހެކަތޯން ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްވަނައަށް ދިޔަ، ފިންވައިސް ގުރޫޕަށް ވަނީ އެއްވަނައަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ސެންފްރެންސިސްކޯގެ ސިލިކޮންވެލީގައި ބާއްވާ ގްލޯބަލް ޑިމޯ ޑޭގައި އެ ގުރޫޕްގެ އުފެއްދުން ދައްކާލުމުގެ ދައުވަތު ވެސް ލިބިފައެވެ.

ބައިނަލް އަގްވާމީ ހެކްސަލަރޭޓަރ ޕްރޮގްރާމަކީ 12 ހަފްތާއަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ތަމްރީން ކޮށްދޭން ތިބޭ މީހުންނަކީ، އެ މީހުންގެ ދާއިރާތަކުގެ އެންމެ ފުންނާބު އުސް ތަޖްރިބާކާރުންނެވެ. އެ ތަޖްރިބާކާރުންގެ އަމާޒަކީ އެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ގުރޫޕްގެ އުފެއްދުންތައް "ފައްކާ" ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދީ ގްލޯބަލް ޑިމޯޑޭއަށް ތައްޔާރު ކޮށްދިނުމެވެ. އެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ހަމައެކަނި ދައުވަތު ލިބޭ މަދު ގުރޫޕްތަކަކަށެވެ.

އޭންޖަލްހެކްއިން އެއްވަނައަށް ދިޔަ ފިންވައިސް ގުރޫޕުން ބުނީ އެ މީހުންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ޕްލެޓްފޯމެއް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފް ކޮށްދިނީތީ ދިރާގަށާއި ސްޕާކްހަބްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ދުވަހަށް ކުރިއަށް ދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމުން ވަރަށް ގިނަ ފިލާވަޅުތައް ދަސްވިކަމަށާއި އެ ފިލާވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިން ނޭނގޭ އެތައްކަމެއް އެގިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޭންޖަލްހެކްގައި 50 މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޑިވޮލަޕަރުންނާއި، ޑިޒައިނަރުންނާއި އެންޓިޕްރިނިއަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޭނަޖަލްހެކް ހެކަތޯނަކީ ތިން މަސް ދުވަސް ތެރޭ ހިންގާ ބައިނަލް އަގްވާމީ 60 ހެކަތޯނުގެ ބައެކެވެ. ބައިނަލް އަގާވާމީ ހެކަތޯނުގައި ޖުމްލަ ދިހަ ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ޑިވޮލޮޕަރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބައިވެރިވެއެވެ.

ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބްއިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކުރި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު 'އޭނަޖަލްހެކް' ހެކަތޯންގެ ސަބަބުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ސިލިކަން ވެލީއަށް ދިއުމުގެ މަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހިވެފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އާ ދޮރުތަކެއް ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބި އެ ފަރާތްތަކުގެ ހުނަރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ދައްކާލުމުގެ މަގު ވަނީ ތަނަވަސް ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

FBI listah

8 މަސް ކުރިން

FBI listah arafa thithibee

0
0