22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އަކްޝޭ ކުމާރާއިގެން ކޯޓަށް

"ޖޯލީ އެލް.އެލް.ބީ 2" ގެ ނަމުގައި އެކުލެވޭ "އެލް.އެލް.ބީ" ކަނޑާލުމަށް އެދި ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

  • ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ މަންޒަރުތައް ހިމަނާފައިވުމުގެ ސަބަބުން ވަކީލުންނަށް އަސަރުކުރާ ކަމަށް ޕެޓިޝަނުގައި ވަނީ ބުނެފައި
  • ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް އެދި އަމުރަކަށް ވަނީ އެދިފައި
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 13:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް


ފިލްމުގައި އެކުލެވޭ މަންޒަރުތަކަކީ ޤަސްދުގައި ޖުޑީޝަރީގެ އަގު ވައްޓާލަން ހިމަނާފައިވާ މަންޒަރުތަކެއް: އެޑްވޮކޭޓް އަޖޭކުމާރް -- ގޫގުލް

އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ޖޯލީ އެލް.އެލް.ބީ 2" ގެ ނަމުގައި އެކުލެވޭ "އެލް.އެލް.ބީ" ކަނޑާލުމަށް އެދި އެޑްވޮކޭޓް އަޖޭކުމާރް އެސް ވަގްހްމާރް މުމްބާއީގެ ހައިކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ފޮކްސް ސްޓާރ ސްޓޫޑިއޯސްއިން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ސުބާޝް ކަޕޫރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ކޮމެޑީ ޑްރާމާ ފިލްމު "ޖޯލީ އެލް.އެލް.ބީ 2" ގެ ޓްރެއިލާގައި ހިމަނާފައިވާ މަންޒަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ތާސްކުޅޭ މަންޒަރުގެ އިތުރުން ކޯޓު ތެރޭގައި ނަށާ މަންޒަރު ދައްކާފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ވަކީލުންނަށް އޭގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަޖޭކުމާރް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެ ޕެޓިޝަނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ފިލްމުގެ ނަމުގެ ފަހަތުގައި "އެލް.އެލް.ބީ" ހިމަނާފައިވަނީ "ޤަސްދުގައި އިންޑިޔާގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވައްޓާލުމުގެ ނިޔަތުގައި" ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ފިލްމުގައި ހިމަނާފައިވާ އެފަދަ މަންޒަރުތަކުން ދޭހަވަނީ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އިޙުތިރާމެއް އަކްޝޭގެ ޓީމުން ނުކުރާކަން ކަމަށްވެސް އެޕެޓިޝަނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"އެލް.އެލް.ބީ" ނުވަތަ "ލެޓިން ލީގަމް ބެކެލޯރިއަސް" އަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިގްރީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ބެޗެލަރ އޮފް ލޯ ޑިގްރީއެކެވެ.

ޖެނުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް މިހާރު ތާވަލުކޮށްފައިވާ މި ޕެޓިޝަނުގައި އެދިފައިވަނީ "ޖޯލީ އެލް.އެލް.ބީ 2" ގެ ޓްރެއިލާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައާއި ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ދެއްކުން ވަގުތުން ހުއްޓުވާލުމަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށެވެ.

މިއީ އަކްޝޭގެ ފިލްމެއްގެ ސަބަބުން އިންޑިޔާގެ އެތައް ބައެއްގެ ހިތް ނުތަނަވަސްވީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިފިލްމުގައި ފެނިގެންދަނީ ކުދިކުދި ކޭސްތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރަމުން އައިސް ލިބުނު ވަރުގަދަ ކޭސްއަކާއި ގުޅިގެން ޙަޔާތް ބަދަލުވެގެންދާ ވަކީލެއްގެ ވާހަކައެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު "ޖޯލީ އެލް.އެލް.ބީ" ގެ ސީކުއެލްއެއް ކަމަށްވާ މިފިލްމުގައި އަކްޝޭ ކުމާރާއެކު ހުމާ ޤުރޭޝީ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް