16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅު

ތޯރިގް ވިދާޅުވަނީ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ރަނގަޅު ކަމަށް، އެކަމުގެ ހަގީގަތް ދިމާ އިދިކޮޅު!

  • މޫޑީސް އިން ދީފައި ވަނީ ބީޓޫއެއް
  • މިއީ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ރަގަޅު ރޭޓީންގއެއް ނޫން
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 12:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


މިނިސްޓަރ ތޯރިގް ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި މާހައުލު ހުޅުވިފައިވާކަން މޫޑީސް އާއި ފިޗްގެ ރޭޓިންގތަކުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެންގިގެންދާ ކަމަށް އެންވަޔަރމެންޓް މިނިސްޓަރ ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހދ. ހަނިމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ހިދުމަތްދިނުން ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެންވަޔަރމެންޓް މިނިސްޓަރ ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީން  ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންކަމަކީ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި މާހައުލު ހުޅުވިފައި ހުރި ވާހަކަ ބޭރުގެ ރީސަރޗު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަނީ ވަކި ދަރަޖަތަކެއް ދީފައި. ފިޗް އިން މިވަނީ ބީ ޕްލަސްއެއް ދީފައި. މޫޑީސް އިން މިވަނީ ބީޓޫއެއް ދީފައި. ރެޓިންގ ކުންފުނިތަކުން އައިސް ގްރޭޑް ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައި ވެސް ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން," ތޯރިގް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި މާހައުލެއް އޮތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ތޯރިގް ވިދާޅުވެފައިވާ އިރު މޫޑީސްގެ ބީޓޫ ކްރެޑިޓް ރޭޑިންގް އިން އަންގައިދެނީ ރާއްޖެއަކީ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ބޮޑެތި ރިސްކުތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ގައުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން މިއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އިންވެސްޓަރުންނަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ފަހި މާހައުލެއްގެ ގޮތުގައެއް ސިފައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިރޭޓީންގގައި ރާއްޖެއިން ނަގާ ލޯންތަކާއި ވިއްކާ ބޮންޑުތަކަށް ވެސް ބޮޑު އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއް ދައްކަންޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ އެފަރާތުން ދޭ ލޯނު ނަގަނީ ބޮޑު ކްރެޑިޓް ރިސްކެއް ހިމެނޭ ގައުމަކަށް ވުމުންނެވެ. އަދި ލޯނު ކުޑަ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއްގައި ހޯދުމަށް ވެސް ރާއްޖެއަށް މި ރޭޓިންގ އޮތުމުން އެއްވެސް ފަސޭހައެއް ނުވާނެއެވެ.

 

މޫޑީސްގެ ރޭޓިންގ ތަފްސީލު

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް