18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރިސޯޓް ހިއްސާ ނުލިބުނަސް...

 • ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ރިސޯޓް ހިއްސާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހައްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 • މާޒީގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ރިސޯޓްތަކުން މެޖޯރިޓީ ލިބިލައްވާފައެއް ނެތް
 • ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުއައްޒަފުން ވޯޓް ލުމަށް ދިގު ދަތުރުތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ
އާމިރު ސަލީމް | produceramir

| 17 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 19:13 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
 2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
 3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
 4. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
 5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
 6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
 7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
 8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯޓް - މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓަނީ އެންމެ ހަތް ރިސޯޓްގައި -- ފޮޓޯ: ހުސެން ފިޔާޒް

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މި އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންޠިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގުން މަޙްރޫމުވެދާނެ ކަމުގެ ޚަބަރާއެކު އެންމެންނަށްވެސް ލިބުނީ ބޮޑު ސިޙުމެކެވެ. ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ރިސޯޓުގެ ތެރެއިން މިފަހަރު ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނީ ހަތް ރިސޯޓުގައޭ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނުމުން ލިބުން ޙައިރާންކަން އެއަށްވުރެ ބޮޑެވެ. އެހެންނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. އެއީ ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅެވެ. މި ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދު އެމައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައިގަނޑު ސިނާއަތެވެ. ރާއްޖެއަށް ވަންނަ އެންމެ ގިނަ ބޭރު ފައިސާ އެބައެއްގެ އަތްމަތިން ލައިފާ ވަންނަ މީހުން ތިބި އިންޑަސްޓްރީއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ އަގުބޮޑު ސިނާއަތެއްގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންނާމެދު އެހާ ބޮޑު އިޙްމާލެއް ވެދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. އެކަމަށް ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިއަސް ޙަޤީޤަތް ވާނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން އަނބި ދަރިންނާއި އާއިލާތަށް ދޫކޮށް ދުރު ހިސާބު ތަކުގައި ހެދިފައިވާ ރިސޯޓުތަކަށް އައިސް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ދިވެހި އެތަކެއް ރައްޔިތުންނަކަށް ސަރުކާރުން މި ދޭން އުޅެނީ ކިހާ ބޮޑު ލަނޑެއްތޯއެވެ. މަޙްރޫމް ކުރަން އެ އުޅެނީ ކިހާ ބޮޑު ޙައްޤަކުންތޯއެވެ. އެމީހުންގެ ފިކުރާއި ޚިޔާލު ތިމާމެންނާ ތަފާތު ވުމަކީ ވޯޓު ދިނުންފަދަ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން މަޙްރޫމްކޮށް އަދަބު ދޭންޖެހޭވަރު ކުށެއްތޯއެވެ.

މާޒީގައި ރިސޯޓުތަކުން މެޖޯރިޓީ ލިބިފާ ނެތުމަކީ މިއަދު އެމީހުންގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފަން ވެދާނެ ކަމެއްތޯއެވެ. އެއީވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ. އެއީވެސް ދިވެހި އެތައް އާއިލާއެކެވެ. އެމީހުންގެ ބަސްއަހާނެ ކިތަންމެ ބަޔަކުވެސް ތިބޭނެ ނޫންތޯއެވެ. އެހެނަކަމުން އެމީހުންގެ ވޯޓު ހިފަހައްޓައިގެން ހާސިލްކުރެވޭނެ މޮޅެއް އޮންނާނެތޯއެވެ. އެއީ ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅު ބަލަހައްޓާ މީހުންނެވެ. އެ ކުކުޅަށް އަޅާލާ ކާންދޭ މީހުންނެވެ. އެއިން ބިސް އަޅުވައިގެން އެ ބިހުން ދިވެހި އިޤްތިޞާދު ވަރުގަދަ ކުރާ މީހުންނެވެ. އެއީ ބުރަ މަސައްކަތް ކުރާ ބައެކެވެ. މަތިވެރި ޤުރުބާނީއެއްވާ ބައެއްވެސް މެއެވެ.

އެމީހުންގެ ވެސް އުންމީދުތަކަކާއި ހުވަފެން ތަކެއްވެސް ވާނެއެވެ. ރިސޯޓުން ދެއްވަން ބުނި ހިއްސާގެ މަތިން އެމީހުން ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަހެއް އަދި ނުވެއެއްނޫންތޯއެވެ. މިއީ ޒުވާނުންގެ އުންމީދޭ ވިދާޅުވެ އެމީހުންނަށް އުންމީދު ދެއްވި އިރު  ވޯޓުލުން ފަދަ އަސާސީ ޙައްޤަކުން އެމީހުން މަޙްރޫމް ވެގެން ދާ ތަން ބައްލަވަން ކެތްކުރެއްވެނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ. ރިސޯޓުގެ ހިއްސާ ނުލިބުނު ތާންގައި ވޯޓުން މުސްތަޤުބަލު ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރިސޯޓު ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގެއްލުވާލުމުށްވުރެ ނިކަމެތި ކަމެއް އެމީހުންނަށް ކުރިމަތު ކުރެވިދާނެތޯއެވެ. ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ އެދުމަށްޓަކައި އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ޙައްޤުތައް ޤުރުބާން ކުރުމަށްވުރެ ހުތުރު އަމަލެއް ހިންގިދާނެތޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް