20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

އަލިފާން ފަރުބަދަ

ކިލުއެއަ ފަރުބަދައިން ފޮނުވާލި ލާވާ ބޯޓަކަށް އަރައި 23 މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

 • އަނިޔާވި އެކަކުގެ ފައި ވަނީ ބިންދައި ގެންގޮސްފައި
 • ލާވާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ބޯޓުގައި ފިލަން ވަންނާނެ ތަނެއްނެތް
 • އާ ރަށެއް ވަނީ ލާވާގެ ސަބަބުން އުފެދިފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 17 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 16:40 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ލާވާގެ އަސަރު ކުރި ބޯޓު: އެ ބޯޓުގެ ގެގަޑު ވަނީ ފަރުބަދައިން ފޮނުވާލި ގަލެއް ފޫ އަޅުވާލައިފައި -- ހަވާއި ޑީ.އެން.އެލް.އާރް

އެމެރިކާގެ ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ހަވައިގެ ބިގް އައިލެންޑްސް ސިޓީގައިވާ 'ކިލުއެއަ' އަލިފާން ފަރުބަދައިން ފޮނުވާލި ލާވާ، ވައިގެތެރެއިން ލާފައި ގޮސް ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދިޔަ ބޯޓަކަށް އަރައި 23 މީހުންނަށް އަނިޔާ ވެއްޖެއެވެ.

ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ތެރޭގައި، އޭގެއިން ފޮނުވާލި ގަލެއް ވެސް ވަނީ އެ ބޯޓުގެ ގެގަޑު ފޫއަޅުވާލާ އެތެރެއަށް ވަދެގެންފައެވެ. އެ ހާދިސާގައި ފަތުރުވެރިއެއްގެ ފައި ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާއިރު ދެންތިބި މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ ފިހިފައެވެ.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނީ އެ ބޯޓު އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރީ ލާވާތައް މޫދަށް އެޅޭ މަންޒަރު ބަލާލަން ކަމަށާއި ކޮންމެ ބޮލަކަށް 250 ޑޮލަރު ޗާޖް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކިލުއެއަ އަލިފާން ފަރުބަދަ މޭ މަހުގެ ފުރަތަމަ ކޮޅުގަ ގޮވީއްސުރެން އެ ފަރުބަދައިގެ ހާލަތު ދަނީ ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ގޯސް ވަމުންނެވެ. ފަރުބަދައިން ނިކުންނަމުންދާ ލާވާ މޫދު ތެރެއަށް ފައިބަމުންދިއުމާއި ގުޅިގެން ނުރައްކާތެރި ލޭޒް ގޭސް ދަނީ އުފެދެމުންނެވެ. އެ ގޭސް އުފެދެނީ ހޫނު ލާވާ މޫދުގައިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ލޮނާއި ފެން ގޭހަކަށް ބަދަލުވެ އަރައިގެން ދާއިރުއެވެ. ލޭޒް ގޭހުގައި ހައިޑްރޯ ކްލޮރިކް އެސިޑްއާއި ބިއްލޫރި އެތިއެތި ކޮޅުކޮޅު ހުރެއެވެ. އެ ގޭހުގެ އަސަރު ބޮޑަށް ކޮށްފިނަމަ މަރު ވުމަކީ ވަރަށް ގާތުގައިވާ ކަމެކެވެ.

ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއުއިން ބުނީ ގެއްލުން ލިބުނު ބޯޓު ވަނީ އޭގެ އަމިއްލަ ބާރުގައި ބަނދަރު ކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި ބަނދަރު ކުރުމާއެކު ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހުން ވަނީ ވަގުތުން އެމްބިއުލާންސްގައި ފޮނުވާލައިފައި ކަމަށެވެ.

ފުރާނައަށް ނުރައްކާވި ހާދިސާ ކިޔައިދެމުން ފަސިންޖަރަކު ބުނީ "އެވީކަމެއް ހިނގީ ފަޅި ސިކުންތުކޮޅެއްގައި ކަމަށެވެ." ބޯޓަށް ލާވާގެ އަސަރު ކުރިއިރު ފިލަން ދުވާނެ ވަކި ތަނެއް އެ 20 ފޫޓުގެ ބޯޓުގައި ނެތް ކަމަށާއި ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ލާވާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ވަނީ އެއްތަނަކަށް ކަމަށެވެ. އެއަށް ފަހު އިރުކޮޅެއް ނުވަނީސް މޫނުގައި ޖެހުނީ ފަރުބަދައިން ފޮނުވާލި ހޫނު އަޅި ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި އެހެން ފަސިންޖަރަކު ބުނީ އެ ބޯޓު ވަނީ ލާވާ މޫދަށް ފައިބާ ހިސާބާ 300 މީޓަރަށް ވުރެ ކައިރިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ބޯޓު ވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަހެއް ލިބިފައި އަދި ނުވާއިރު ބައެއް ތަޖްރިބާކާރު ކައްޕިންނަށް 300 މީޓަރަށް ވުރެ ކައިރިއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފައެވެ.

ކިލުއެއަ އަލިފާން ފަރުބަދައިގެ ލާވާ ވައިގެތެރެއިން ގޮސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ. އެފަހަރު ލާވާ އަރާފައިވަނީ ބެލްކަންޔެއްގައި އިށީދެގެން އިން މީހެއްގެ ފަޔަށެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެމެރިކާގެ ޖިއޮލޮޖިސްޓުން ވަނީ ލާވާ މޫދަށް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ރަށެއް އުފެދިފައިވާކަން ވެސް ވަނީ ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް