18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އިންޑޮނޭޝިއާ

ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އިންޑޮނޭޝިއާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 300 ކިނބޫ މަރާލައިފި

  • އިންޑޮނޭޝިއާގައި ކިނބުލަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރެއް
  • ކިނބޫ މަރާ ފަރާތްތަކާ މެދު އެގައުމުގައި ވަނީ އަދަބުތައް ކަނޑައަޅާފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 17 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 09:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  4. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަވަށެއްގައި ކިނބޫތައް މަރާލަނީ -- ޑެއިލީ މެއިލް

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ހުޅަނގުގެ އަވަށެއްގައި މީހުންތަކެއް ނިކުމެ ގާތްގަނޑަކަށް 300 ކިނބޫ މަރާލައިފިއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޕައުޕާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިނބޫ މަރާފައި މި ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކިނބުލެއް ދިން ހަމަލާއެއްގައި މީހަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފުމެއްގެ ގޮތުގައި އެއަވަށުގެ 600 ވަރަކަށް މީހުން ނިކުމެ ކިނބޫތައް މަރާލާފައި ވަނީ ވަޅި އާއި މަރުތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ޑެއިލީ މެއިލް އިން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. 

އެއަވަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކާ ހަވާލާދީ ޑެއިލީ މެއިލްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމީހާ މަރާލީ އެމީހާ ގެންގުޅޭ ގެރިއަށް ކާންދިނުމަށް ވިނަ ހޯދުމަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

ކިނބޫތައް މަރާލި މީހުން ހުއްޓުވަން އިންޑޮނޭޝިއާގެ 40 ވަރަކަށް ފުލުހުން ނުކުތް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ ކުރިމަތި ނުލެވުނީ އެމީހުން ތޫނު އެއްޗެހި ބޭނުން ކުރުމުން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގައި ކިނބުލަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރެކެވެ. ކިނބޫ މަރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ގައުމުގައި ވަނީ އަދަބުތައް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި ޖަލަށްލުން ހިމެނެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕައުޕާ އަވަށުގެ ހަތަރު ދަނޑުވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ކިނބޫގެ ހަމަލާތަކުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް އެ ސަރަހައްދުން ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް