20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މަރިޔަމް ނަވާޒް ޝަރީފް

ޖަލުގައިދޭ ޚިދުމަށް ރަނގަޅު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން

 • ޚިދުމަށް ރަގަނޅު ނުކުރަން ނިންމީ އެއްވެސް މީހަކު ބުނެގެނެއް ނޫން
 • ދެބަފައިކަނބަލުން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހަށް ވަނީ ތާވަލް ކުރެވިފައި
 • ހޯމަ ދުވަހަކީ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރުން އެންމެ ފަހު ދުވަސް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 15 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 19:31 | |

މަގުބޫލް

 1. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
 5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
 6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
 7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
 8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ޕާކީސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްއާއި އޭނާގެ ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް -- ފޭސްބުކް

ޕާކީސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދަރިކަނބަލުންނަށް ޖަލުގައި ދޭ ޚިދުމަތް ރަގަނޅު ކުރުވަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާއިލީ ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅިގެން ބައްޕާފުޅާ އެކީ ހައްޔަރު ކުރި މަރިޔަމް ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އޭނާއަށް ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރަން ގާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފޯމެއް ހުށަހެޅުމަށް ޖަލުގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޑް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.  އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ކުރަވަން އޭނާ ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށާއި އެހެން ނިންމަވާފައި ވަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބުނެގެން ނޫން ކަމަށް މަރިޔަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދެބަފައިކަނބަލުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި އަޑިއާލާ ޖަލުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ލޯޔަރުންގެ ހާޒިރުގައި ގާނޫނީ ފޯމްތަކުގައި ސޮއިކުރަށްވާފައި ވާއިރު، ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރު ވެވަޑައިގެންނެވިފައި ނުވަނީ ވަގުތު ނެތިގެންނެވެ. އެހެން ކަމުން އެ އަޑުއެހުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހަށް ފަސް ކޮށްފައެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހަކީ ޖުލައި 6 ގައި އެ ދެބެފައިކަނބަލުން ހައްޔަރު ކުރަން ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފަށް ހުށައެޅޭނެ އެންމެފަހު ދުވަސް ވެސް މެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޖަލަކީ ޖަލު!

2 މަސް ކުރިން

ޖަލަކީ ޖަލު!

0
0
Shareef

2 މަސް ކުރިން

Dhari kanbalunna maruhabaa

0
0