20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ދިވެހި ފަންނާނުން

ގިޓާ އެންޑް ފޯކް މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލްގައި ޝަހީދު ލެގަސީ ޕާރފޯމް ކުރަނީ

  • މިމަހު 18 އިން 28 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޓުއާގައި ބައިވެރިވާ މިއީ ދެވަނަ ފަހަރު
  • ދުނިޔޭގެ ފަސް ގައުމެއްގެ ހުނަރުވެރި ގިޓަރިސްޓުން ބައިވެރިވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 12:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ސްރީލަންކާގައި ބާއްވާ ޓުއާގައި ޝަހީދު ޕާރޕޯމް ކުރުން -- ފޭސްބުކް

ދުނިޔޭގެ ފަސް ގައުމެއްގެ ހުނަރުވެރި ގިޓަރިސްޓުން ބައިވެރިވާ "ގިޓާ އެންޑް ފޯކް މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް 2018" ގައި ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ މޮޅު އެއް ގިޓަރިސްޓް އަހުމަދު ޝަހީދު (ޝަހީދު ލެގަސީ) ޕާރފޯމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ކުލަ ސްކްރީން" ޕްރޮގްރާމުގައި މި ޓުއާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝަހީދު ބުނީ މި މަހު 18 އިން 28 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ  ލަންކާ ޓުއާގައި އޭނާ ބައިވެރިވާ މިއީ ދެވަނަ ފަހަރު ކަމަށެވެ.

މި ޓުއާއަކީ އިންޑިއާ، ރަޝިއާ، ޖަޕާން، ފަލަސްތީން، އީރާން އަދި ލަންކާގެ ގިޓަރިސްޓުން ބައިވެރިވާ އެ ޓުއާއެކެވެ.

މިޝޯ ބަލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ވަދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޝޯ ސްރީ ލަންކާގެ ތިން ސިޓީއެއްގައި ހަ ޔުނިވާސިޓީއަކާއި ދެ ސެންޓަރެއްގައި ޝޯތައް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަދި  ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ކުޅޭ ކޮންސަޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ރަޝިއާ އެމްބަސީގަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މި ޓުއާގައި ގިޓާ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޝަހީދު ބުނެނެވެ.

ސްރީލަންކާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކަލްޗަރަލް އެފެއާޒް އާއި ގިޓާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސްރީލަންކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޓުއާގައި ގިނަ އަދި ތަފާތު ސްޓައިލްގެ ގިޓާ އަދި މިއުޒިކް ކުޅޭނެ ކަމަށް ޝަހީދު ބުންޏެވެ.

ގިނަ އިސްޓްރުމެންޓް އަލްބަމް ތަކެއް ނެރެފައިވާ އަދި ރާއްޖޭގައި ގިޓާ އައިޑޮލް އެއް ކަމަށް ބަލާ ޝަހީދު އަކީ ގްރެވިޓީ ބޭންޑުގެ ގިޓަރިސްޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް