26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ކައުންސިލް އިންތިޚާބް

ކައުންސިލް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ތިމަރަފުށީގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އޮފިސްތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެންނާނަން: ޝަރީފް

 • ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ގޮނޑި ޕީޕީއެމްއަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެދިލެއްވުން
 • ވަޒީފާގެ ބޭނުމުގައި ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ ކުދިންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދެއްވާނެ
 • ކައުންސިލަރުން ހޮވަން އުޅެފި ނަމަ އެކަން ކާމިޔާބު ނުވާނެ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 21 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 15:28 | |

މަގުބޫލް

 1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
 2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
 3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
 4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
 6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
 7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
 8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް -- ގޫގުލް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ޕީޕީއެމްއަށް ގޮނޑި ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ތިމަރަފުށީ ދައިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީޕީއެމް އިން ތިމަރަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވަނީ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގޮނޑި ޕީޕީއެމްއަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ. ވަޒީފާގެ ބޭނުމުގައި ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ ކުދިންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ދަންނަވާލަފާނަން އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ އެމްޑީޕީން ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ލައްވަނީ ވަޒީފާގެ ބޭނުމުގައި ވެއްޖިއްޔާއި އަޅުގަނޑު މިހުރީ އެމީހުނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދޭން ތައްޔާރަށް" ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮށްދޭ ކަންކަން އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލާ ކައުންސިލަރަކަށް ސަރުކާރާއެކީގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ތިމަރަފުށީގެ  ކުރިއެރުމަށް މަންފާއެއް ލިބޭނީ ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަރުން ހޮވިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި  ޕީޕީޢެމްއަށް މެޖޯރިޓީ ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ތިމަރަރަފުށީގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ބަދަލު ގެންނާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ޝަރީފް ދެއްވިއެވެ.

މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު ޕާޓީއަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކައުންސިލަރުން ހޮވަން އުޅެފި ނަމަ އެކަން ކާމިޔާބު ނުވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް