20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ލޯކަލް ކައުންސިލް

މި ސަރުކާރު ބޮޑަށް ފަރިތަވާނީ ލޯކަލް ކައުންސިލަކަށް ނޫން، ލޯކަނު ކައުންސިލަށް:ޝާހިދު

 • ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށް ބިރު ދައްކަމުންދިއުން
 • މިގައުމުގައި ކޮރަޕްޝަނާއި، އަނިޔާވެރިކަމާއި، ބިރުދެއްކުން އިންތިހާއަށް ގޮސްފައި
 • މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ފިސާރި ކެރިގެން ސާފު ޖަވާބެއް ދޭންޖެހޭ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 21 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 15:22 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު -- ސަން

މިއަދު މި ރާއްޖޭގައި އޮތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ބޮޑަށް ފަރިތަވާނީ ލޯކަލް ކައުންސިލަކަށް ނޫން ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން ފަރިތަވާނީ ލޯކަނު ކައުންސިލަށް ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީން ރ. ދުވާހަރުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގައި ހުރި ކައުންސިލްތައް ލޯކަނުކޮށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ކޮށާލަން ކަމަށެވެ.އަދި ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށް ބިރު ދައްކަމުންދާކަން ޝާހިދު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިގައުމުގައި ކޮރަޕްޝަނާއި، އަނިޔާވެރިކަމާއި، ބިރުދެއްކުން އިންތިހާއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެބޭފުޅަކު ބޭނުންވާ ކަމެއް ބޭނުންވެކައްވާ ގޮތަކަށް ކޮށް ސަރުކާރުގެ މަތިއަޅުވައިގެން ތިބުން މިވަނީ އާންމު ކަމަކަށްވެފައި ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ވަރިހަމަ ކޮށްލައިގެން ތިބެވޭކަން ނެތް. އަޅުގަނޑުމެނަންނަކަށް ނެތް ހުރިހާ ކަމެއް މިދަނީ އޯކޭކޮށްނޭ ބުނެލައިގެން ތިބެވޭކަށް. އޯކޭއެއް ނޫން ކަންތައްތައް ދާލެއް،" ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ނިކުމެ ތިބީ އެކަންތައްތައް ވަރިހަމައެއް ނޫނޭ ބުނަންވެގެން ނޫން ކަމަށާއި މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ފިސާރި ކެރިގެން ސާފު ޖަވާބެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެޖަވާބުގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ ރާއްޖެގައި މިއަދު މި އޮތް ސަރުކާރު ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކޮށް ޕީޕީއެމްއަށް ބޮޑުތަނުން ނޫނެކޭ ބުނުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ދޭ ޖަވާބުގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ ކުރު އިބާރާތުން އަޅުގަނޑުމެން ބަލެއެއް ނުގަންނަމޭ ވަގު ސަރުކާރެއް އަޅުގަނދުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ ކޮރަޕްޝަނެއް، އަޅުގަނމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ އަނިޔާވެރިކަމެއް.  އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިތުރަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދޭންޖެހޭކަމެއް. އެހެން ކަމުން ޕީޕީއެމްއަށް ބޮޑުތަނުން ނޫނެކޭ،" ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހްމަތު ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުންދާއިރު، އެ މައްސަލަތައް ތަހްގީގެއް ކުރިއަށް ނުދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް