19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން

ތަމް ލުއަންގ ހޮހޮޅަ ދާރުލް އާސާރަކަށް ހަދަނީ

  • ފިލްމު ހެދުމަށް ވެސް ދެ ކުންފުންޏަކުން ވަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 12 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި


ޗިއަންގ ރާއިން ފެށިގެން މިޔަންމާއާ ގުޅޭ ސަރައްދީ ރޮނގާ ހަމައަށް ހޮހޮޅަ ދެމިގެން ދޭ -- އާކައިވް

ބާރަ ފިރެހެން ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗް ތާށިވެ 17 ދުވަސް ވަންދެން ތިބެން ޖެހުނު ތައިލެންޑްގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ތަމް ލުއަންގ ހޮހޮޅަ ދާރުލް އާސާރަކަށް ހަދަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ ދާރުލް އާސާރުގައި ދައްކުވައިދޭނީ އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ގޮތް ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނަކީ ތައިލެންޑްގެ ޝައުގުވެރި ކުރުވަނިވި ތަނަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކުދިން ސަލާމަތްކުރެވުނު ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ފިލްމު ހެދުމަށް ވެސް މަދުވެގެން ދެ ކުންފުންޏަކުންދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ހޮހޮޅައިން ސަލާމަތްކުރި ކުދިންނާއި ކޯޗަށް މިހާރު ގެންދަނީ ޗިއާންގ ރާއިގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ. އިންފެކްޝަނުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ކަރަންޓީނު ހާލަތުގައި ތިބެން ޖެހުނު ނަމަވެސް ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ތިބީ ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ވަރުގަދަ ރޫހެއްގައިކަން ސިއްހީ އޮފިޝަލުން އާއްމުކުރި ވީޑިއޯ އިން ދައްކުވައިދެއެވެ.

ތައި ނޭވީ ސީލުން ވަނީ ސީދާ އޮޕަރޭޝަންގެ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖެއް ވެސް އާއްމުކޮށްފައެވެ. ވީޑިއޯގައި ދައްކުވައިދެނީ ހަނި އުނދަގޫ ހޮހޮޅައިގެ ތެރެއިން ކުދިން ސަލާމަތްކުރި ގޮތެވެ.

ތަމް ލުއަންގ ހޮހޮޅައަކީ ތައިލެންޑްގައި އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ހޮހޮޅައެވެ.

ތައިލެންޑްގެ ޗިއަންގ ރާއިގެ ކުޑަ ޓައުނެއް ކަމަށްވާ މައި ސައިގެ ވަށައިގެންވާ ފަރުބަދަ ތަކުގެ ދަށުން މިޔަންމާއާއި ތައިލެންޑް ގުޅޭ ސަރައްދީ ރޮނގާހަމައަށް  ހޮހޮޅަ ދެމިގެން ދެއެވެ.

ތައިލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕްރަޔުތު ޗަން އޯޗާ ވިދާޅުވީ ހޮހޮޅައިގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ޓޫރިސްޓުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހޭނެކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އެޑަމް

2 މަސް ކުރިން

އެދަނީ ކުދިން މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގަ ބިކަވެ ޝަހީދުވަމުން މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގަ ބިކަވެ ސަހީދުވަމުން އެދަނީ ކުޑަކުދިންނެއް ނޫން... އެހެންވެ އެކަމަށް ތިވަރުގެ ސަމާލްކަމެއް ނުލިބެނީ...

0
0