18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ | 04 ފުސް
05 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:43

ރައީސް ނަޝީދު

ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ވެރިކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ހިތްވަރު ރައީސް ޔާމިންގެ ހުންނަން ޖެހޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

  • އީޔޫ އިން އަޅާ ފިޔަވަޅުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނުހަނު ގެއްލުންވާނެ
  • ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތާއި އަރާމަކީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ނޫން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 22:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީނާ މެދު ދުވަހަކު ވެސް ހިތްހެވެއް ނުވާނެ، އެދެނީ އިބޫ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް: އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ބައްޕަ
  2. ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވުމުން، ރައީސް ޔާމީން ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި
  3. އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް އިހަވަންދޫއަށް އަރައި، ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
  4. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މަސައްކަތް ފެށުމުން އިނގިރޭސީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި
  5. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
  6. ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގައި އެކަނި ވެސް 400 މީހުން ވޯޓުލާނެ، އެރަށުގައި ވެސް ވޯޓު ފޮއްޓެއް ނެތް!
  7. ރިރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ތަންތަން އިއުލާނުކޮށްފި
  8. ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެބަހުރި: އެފްޑީއޭ


ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ރައްޔިތުންނާ މުހާތަބު ކުރައްވަނީ... -- ފޭސްބުކް

ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށްޓަކައި ވެރިކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ހިތްވަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިމަހު މެދުތެރޭއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އީޔޫއިން އަޅާ ފިޔަވަޅުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނުހަނު ގެއްލުން ވާނެކަން ރައީސް ޔާމިނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ހުރިހާ ގޮތަކުން ރާއްޖެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތާއި އަރާމަކީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށްޓަކައި ވެރިކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ހިތްވަރު މަނިކުފާނުގެ ކިބައިގައި ވެސް ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އީޔޫ އިން ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ކަމަށް އިންޒާރުދީފައިވާއިރު ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވީ އެކަންކަމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، އީޔޫ އިން ވެސް ގަބޫލު ކުރަނީ އިދިކޮޅު މީހުންގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރެއްގައި ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޓާނެ ކަންކަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެ އުސޫލުތައް ދަމަހައްޓާތީ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދުން ފިޔަވަޅު އަޅާކަމުގައިވާ ނަމަ އެކަންކަމުގައި ﷲ އަށް ވަކީލުކޮށްލައިގެން ކަންކަން ހައްލުކުރާނެ ގޮތް ހޯދާނީ ކަމަށެވެ.

އީޔޫއިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި ނަމަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުތަކެއްވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މިހާރު ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެ ދެރައެއް ލިބުނަސް ރައީސް ޔާމީނު ގޮތްދޫނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

މާނު

7 ދުވަަސް ކުރިން

ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ވެރިކަން ދޫކުރާ ކަށް ނުޖެހޭނެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ވެރިކަމުގަ ދެމިހުންނަން ޖެހޭނީ... ތީ ކަހަލަ ފިނޑިއެއް ނޫނޭ އެއީ

0
0