14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނީ އަޅުގަނޑުމެން: ވަކި ކުރި މެންބަރުން

 • ރައީސް ޔާމީނަށް 20 ޕަސެންޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ
 • އެ 12 ދާއިރާ އިން ވެސް ރައީސް ޔާމީނު ބަލި ކުރާނަން
 • ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޓޭޓަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކެންޑިޑޭޓް
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 15:59 | |

މަގުބޫލް

 1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
 2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
 3. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
 5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
 6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
 7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
 8. ރައީސް ޔާމީނާއި ވަޒީރުން ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަތުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ


ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ 12 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ނުވަ މެމްބަރަކު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލި ކުރާނީ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ 12 މެމްބަރުންގެ ދާއިރާ އިން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 12 މެމްބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެކު އިސްލާހީ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 12 މެމްބަރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ޖަގަހަ މ. ކުނޫޒުގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެންމެ ގިނަ ވެގެންވެސް ލިބޭނީ 20 ޕަސެންޓް ވޯޓު ކަމަށެވެ. އެ ވަރު ވެސް ލިބެނީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސިވިލް ސަރވިސް އާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެން ކަމަށް ވެސް އެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު އިންތިހާއަށް ވަދެފައިވާ މުއައްސަސާތައް ބޭނުންކޮށްގެން، 60،000 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިފަހައްޓައި، ނަގާލާފައިވާތާ މިހާރު އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީނު ފަދަ އަނިޔާވެރިއެއް މިވީހާތަނަށް ރައްޔިތުން ދެކެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. 

އެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އެބޭފުޅުން ބުރަ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް ވެވަޑައިގެންނެވީ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސް ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރެއްވިއިިރު، ދިވެހި ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އެމަނިކުފާނު ނޭނގޭ ކަމަށާއި ރަށްރަށަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ވެސް ރައީސް މައުމޫނާއި ރަނިންގ މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދެއްވީ ރައީސް މައުމޫނަށް ކުރެއްވި އިތުބާރެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވެސް އެމެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން އެވިދާޅުވަނީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ނޫން ކަަމަށާއި، އެ 12 މެމްބަރުން ކުރެއްވިހާ ވެސް ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތު ކުރެއްވުން ކަމަށް އެ 12 މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޕީޕީއެމަށް ދިމާވި އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކީ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މަޖިލިސް މެމްބަރު ކަމަށް އިންތިހާބު ކުރެއްވުން ކަމަށް، އަންގާރަ ދުވަހު މ. ދިއްގަރަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ރައްޔިތުންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވާތީ 12 މެމްބަރުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ރައްދު ކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ފާރިސް މައުމޫނަކީ މިސަރުކާރުން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ތެދުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރު ކަމަށާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކުރިއަށް ގެންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ބަސްފުޅު ވިދާޅުވި އިހުލާސްތެރި މެމްބަރެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ 12 މެމްބަރުންނާއި އަދި ފާރިސް ވެސް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މަޖިލިސް ހަމަ މަގުން ނެއްޓިފައިވާތަން، މަޖިލިސް މެމްބަރުން ހައިސިއްޔަތުން ބަލަން ނުތިބޭނެ ކަަމަށާއި މަޖިލިސް ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަކީ މެމްބަރުންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ވެސް އެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ. 

ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނާ 12 މެމްބަރުންނަކީ:

 1. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް
 2. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު އަހުމަދު މަނިކު
 3. ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން
 4. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު
 5. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ
 6. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު
 7. ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ
 8. ދަނގެތި ދައިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމު އަހުމަދު
 9. މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާނު
 10. ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހު
 11. އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ
 12. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހުދީ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް