19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

ރަންބީރާއި ނުލާ ކަޕޫރު އާއިލާ ޕެރިހުގައި މަޖާކުރަނީ

  • އީފިލް ޓަވަރ ފެންނަ ގޮތަށް ހުރި ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ގޮސް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ތަކެއް ވަނީ ޝެއަރ ކޮށްފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 09:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ރަންބީރުގެ އާއިލާ ޕެރިހުގައި -- ގޫގުލް

ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި ރަންބީރު ކަޕޫރުގެ މަންމަ ނީތޫ ކަޕޫރުގެ 60 ވަނަ އުފަންދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކަޕޫރު އާއިލާ ވަނީ ފެރިހަށް ގޮސްފައެވެ.

މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 8 ގައި ނީތޫ ގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕެރިހަށް ދިޔަ ރަންބީރުގެ އާއިލާ އަދިވެސް ދަނީ ޕެރިހުގައި މަޖާކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކަޕޫރު އާއިލާގެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ ރަންބީރުގެ ބައްޕަ ރިޝީ ކަޕޫރާއި މަންމަ ނީތޫ ކަޕުރާއި، މާމަ ކްރިޝްނާ ރާޖް ކަޕޫރާއި, ދައްތަ ރިއްދިމާ އާއި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސަމާރާ އެކުގައި އީފިލް ޓަވަރ ފެންނަ ގޮތަށް ހުރި ރެސްޓޯރެންޓަކަށް މެންދުރުގެ ކެއުމަށް ގޮސް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ތަކެއް ނީތޫ ވަނީ ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައިވަނީ އީފިލްޓަވަރ ފެންނާތީ އަދަޔާޚިލާފު އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ މި އާއިލާ ޑިޒްނީ ލޭންޑަށް ގޮސް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ވެސް ޝެއާރ ކޮށްފައެވެ. ރިއްދިމާގެ ފިރިމީހާ ބާރަތް ސަހްނީ ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ ސަމާރާގެ ފޮޓޯގައި ސަމާރާ ފެނިގެންދަނީ މެޖިކް ކާސަލް އެއްގެ ކުރިމަތީގައި ޑިޒްނީ ޕްރިންސަސް ތަކެއް ޖަހާފައިވާ ޓީޝާޓެއް ލައިގެން ހުއްޓިލައިގެން ހުއްޓައެވެ.

މީގެ  އިތުރުންވެސް ބާރަތް ވަނީ ރަންބީރުވެސް ބައިވެރިވި އެ އާއިލާގެ ރޭގަނޑުގެ ކެއުމުގެ ފޮޓޯ ތައްވެސް ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

ރަންބީރުގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ސުންޖޫ" ވަނީ 270 ކްރޯޑްއަށް އަރާފައެވެ. އަދި އޭނާ މިވަގުތު ދަނީ އާލިޔާ ބަޓް އާއި އެކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ އަޔާން މުކަރްޖީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް "ބްރަމާސްތްރާ" ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް