19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

ކިޒީ އޯރް މެނީ ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރުގައި ރަޖްނީ ކާންތް

  • މި ފިލްމަކީ ކާސްޓިން ޑައިރެކްޓަރ މުކޭޝް ޗާބްރާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމް
  • ހިންދީ ރިމެކިންއެއް ހަދާތީ މި ވާހަކަ ލިޔުނު ޖޯން ގްރީން ވަނީ އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 08:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ކިޒީ އޯރު މެނީ ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު -- ޓްވިޓަރ

2014 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމް "ފޯލްޓް އިން އަވަރ ސްޓާޒް" ގެ ހިންދީ ރީމޭކް " ކިޒީ އޯރު މެނީ" ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ވަނީ ދައްކާލަފައެވެ.

ލީޑް ރޯލުން ސުޝާންތް ރާޖްޕުތް އާއި ސަންޖަނާ ސަންގީ ފެނިގެންދާ  މި ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލައިލުމުން ތަފާތު ކަމެއް ފެނިގެން ނުދިޔަ ނަމަވެސް  ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިފި ނަމަ ހިތްގައިމު ނޫން ގޮތެއް ފާހަގަވެގެން ދެއެވެ. މި ޕޯސްޓަރުގައި ފެނިގެން ދަނީ ބަހެއްގެ މަތީގައި އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން ކުއްޖެއް (ސުޝާންތް އާއި ސަންޖަނާ) ފަހަތަށް އެނބުރި އިށީންދެލައިގެން ތިބިއިރު ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ބޮލުގައި ފުރަގަހުން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލު ރަޖްނީކާންތްގެ ގެ ޕޮޓޯ ޖަހާފައިވާ މޫނުގަނޑެއް އަޅައިގެން އިންދައެވެ.

މި ފިލްމަކީ ކާސްޓިން ޑައިރެކްޓަރ މުކޭޝް ޗާބްރާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

ފޯލްޓް އިން އަވާ ސްޓާޒް" ގެ ހިންދީ ރިމެކިންއެއް ހަދާތީ މި ވާހަކަ ލިޔުނު ޖޯން ގްރީން ވަނީ އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔައި ފިލްމަށް އިންތިޒާރު ކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ޖޯން ގްރީންގެ މި ވާހަކަ އަށް ހަމަ އެ ނަމުގައި ޖޯޝް ބޫން ޑައިރެކްޓް ކޮށް ޓްވެންޓީއަތް ސެންޗަރީ ފޮކްސް އިން ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމްގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޝައިލީން ވުޑްލީ އާއި އެންޒެލް އެލްގޮޓް އެވެ.

"ފޯލްޓް އިން އަވާ ސްޓާޒް" އަކީ ކެންސަރުގެ ޝިކާރަކަށްވެފައިވާ ޒުވާން ދެ ލޯބިވެރިންގެ ވާހަކަ ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

 

ޖަމްޝޭދްޕޫރްގައި މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ މި ފިލްމް "ކިޒީ އޯރް މެނީ" ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހު އަދި އިއުލާން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް