19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ސްޓާބަކްސް ކޮފީ

ސްޓާބަކްސްގެ އައުޓްލެޓްތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ!

  • ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނީ 2020 ވަނަ އަހަރު
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 18:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ސްޓާބަކްސްގެ ބުއިމެއް -- އޭއެފްޕީ

ސްޓބަކްސްގެ28,000  އައުޓްލެޓްގައި ޕްރާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓާބަކްސް އިން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 2020 ހަމައަށް އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ އައުޓްލެޓަކުން ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށެވެ. ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެތަކެއް މަސްތަކެއް ވަންދެން ކުރި ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު ގައެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅީގެ ބަދަލުގައި ބުއިންތަކުގައި "ޕްލާސްޓިކް މަތިގަނޑު" ބޭނުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ "ޕްލާސްޓިކް މަތިގަނޑު" ގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބުއިންތައް ބޮވޭނެ ގޮތަށް ކުޑަ ލޯވަޅެއް ކަނޑާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ޕްލާސްޓިކް ހޮޅީގެ ބަދަލުގައި "ޕްލާސްޓިކް މަތިގަނޑު" ބޭނުންކުރުމަށް ނިންމުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާނޑުކިޔުން ވަނީ ސްޓާބަކްސް އަށް އަމާޒުވެފައެވެ. ސްޓާބަކްސްގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ކޮލީން ޗެޕްމޭން ބުނީ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅިތައް ބޭނުންނުކުރުމަށް ނިންމީ އެ ކުންފުނީގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

"ޕްލާސްޓިކް ހޮޅިތައް ރީސައިކަލް ކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ، އެއީ ހޮޅިތައް މާ ހިމަވީމަ މެޝިންތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ޕްރޮސެސްވާން އުނދަގޫވީމަ. އެހެންނަމަވެސް ޕްލާސްޓިކް މަތިގަނޑު ބޮޑުވުމުން އެ މެޝިން މެދުވެރިކޮށް ރީސައިކަލް ކުރަން ފަސޭހަވާނެ،" ސްޓާބަކްސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސްޓާބަކްސް އިން އިތުރަށް ބުނީ ފިނި ބުއިންތަކުގައި ވިއްކާއިރު "ޕްލާސްޓިކް މަތިގަނޑު" ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް "ފްރެޕަޗީނޯ" ވިއްކާއިރު ކަރުދާސް ހޮޅި އެއާއެއްކޮށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންނުކުރުމަކީ އަހަރުމެންނަށް ތިމާވެއްޓަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ކަންތައް،" ސްޓާބަކްސް އިން ބުންޏެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެއް ބިލިއަން ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންނުކޮށް ފަރުޖެއްސޭނެ ކަމަށް ސްޓާބަކްސް އިން ލަފާކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް