13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ބޮލީވުޑް

ސަންޖޫގެ އާމްދަނީ 300 ކްރޯޑަށް އަރަނީ

  • މިފިލްމަށް މިހާތަނަށް 265.48 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވޭ
  • "ސަންޖޫ" މި ފިލްމުން ވަނީ ގިނަ ރެކޯޑްތަކެއް މުގުރާފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 03:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


ސަންޖޫގެ ޕޯސްޓަރު -- ޓްވިޓަރ

ފިލްމް ރިލީޒް ކުރިތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭފައި 200 ކްރޯޑް ކްލަބަށް ވަދެފައިވާ ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީގެ  ފިލްމް "ސަންޖޫ" އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ދިހަ ދުވަސް ތެރޭގައި މިވަނީ 250 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިގެން ގޮސްފައެވެ.

ލީޑް ރޯލުން ރަންބީރު ކަޕޫރު ފެނިގެންދާ މި ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިސަރުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިފިލްމަށް މިހާތަނަށް 265.48 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި 300 ކްރޯޑްގެ ކުލަބަށް ވަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

"ސަންޖޫ" މި ފިލްމުން ވަނީ ގިނަ ރެކޯޑްތަކެއް މުގުރާފައެވެ. އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމަކަށް ސަންޖޫ ވަނީ ވެފައެވެ.

މި ފިލްމަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ވަނީ 34.75 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ހަފްތާ ބަންދުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބުނު ފިލްމަކަށްވެސް ވެފައިވަނީ "ސަންޖޫ" އެވެ. މިފިލްމަށް ހަފްތާ ބަންދުގައި 119.33 ކުރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފިލްމަކީ ރަންބީރު ކަޕޫރު ކުޅެފައިވާ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެން ދިޔަ ފިލްމެވެ.

އަދި ރަންބީރު ކުޅުނު ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ހަފްތާ ބަންދުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވަނީ މިފިލްމަށެވެ.

ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ފިލްމް އެޅުވި ފުރަތަމަ ދުވަހާއި ހަފްތާ ބަންދުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ފިލްމަކީ "ސަންޖޫ" އެވެ.

މީގެ އިތުރުން "ސަންޖޫ" ވެފައިވަނީ ވަކި ވަކިން ދުވާލަކަށް ބަލާއިރު އެއްދުވަހުން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމަށެވެ. ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ އާދީއްތަ ދުވަހު މި ފިލްމަށް 46.71 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައި ވެއެވެ. ބޮލީވުޑް ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވާލެއްގެ އާމްދަނީ އަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ މި ފިލްމަށެވެ.

ސަންޖޫ ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން މި ރޯކްޑް އޮތީ "ބާހްބަލީ" އަށެވެ. އެފިލްމަށް ލިބިފައިވަނީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 46.50 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ.

"ސަންޖޫ" މި ފިލްމުގައި ފެނިގެން ދަނީ ސަންޖޭ ފިލްމީ ހަޔާތަށް ގުޅުނު ގޮތާއި އޭނާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހި ދިރިއުޅުން ހަލާކުވެގެންދިޔަ ގޮތެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާ ޖަލަށް ދާން ޖެހުނު ގޮތާއި އޭނާ މިހާތަނަށް ކުރި ތިން ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އާއި ފިލްމީ ދާއިރާގައި އޭނާގެ ލޯބީގެ ހަޔާތެވެ.

މިފިލްމްގައި ސަންޖޭ ދަތުގެ ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ ރަންބީރު ކަޕޫރެވެ. މީގެ އިތުރުން މަނީޝާ ކޮއިރާލާ، ޕަރޭޝް ރާވަލް، ދިޔާ މިރްޒާ، ސޯނަމް ކަޕޫރު، ވިކީ ކައުޝަލް، ޖިމް ސާރބް އަދި އަނުޝްކާ ޝަރުމާއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް