18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ބްރެކްސިޓް

އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި!

  • އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އީޔޫއިން ވަކިވުމާ ބެހޭ ޕްލޭނާ މެދު އުފެދުނު ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގެ ތެރެއިން
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 9 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 19:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު
  8. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުކުރު ދުވަހު 14:30-20:30 އަށް


ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ބޮރިސް ޖޯންސަން -- ސްކައި ނިއުސް

ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުން އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވުމާ ބެހޭ ޕްލޭނާ މެދު ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ޚިޔާލުތަފާތުުވުންތައް އިތުރުވެ، ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ބޮރިސް ޖޯންސަންއަކީ ހޯމަ ދުވަހު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ދެވަނަ ވަޒީރެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫ އިން ވަކިވުމާ ބެހޭ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ވަޒީރު ޑޭވިޑް ޑޭވިސް ވެސް ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުން އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވުމާ ބެހޭ ޕްލޭނާ މެދު އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ޚިޔާލުތަފާތުުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ، އީޔޫއިން ވަކިވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ތެރީސާ މޭ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަތުމުގެ ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިންނެވެ. 

ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީސް، ނަމްބަރު 10 - ޑައުނިންގ ސްޓްރީޓުން ބުނީ ވަރަށް ބޮރިސް ޖޯންސަންގެ ޚިދުމަތަށް ބޮޑުވަޒީރު ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. 

ބޮރިސް ޖޯންސަންއަކީ ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުން އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު ނެގި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓުގައި އެޤައުމު އީޔޫ އިން ވަކިވުމަށް ހިންގި 'ލީވް' ކެމްޕޭންގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި އެއް ބޭފުޅާއެވެ. 

އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫ އިން ވަކިވާން ބާކީ އަހަރެއްހާ ދުވަސް އޮތްއިރު، އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް ފަހު އެ އިއްތިޙާދާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު އޮންނާނެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަދިވެސް އެކަށީގެންވާ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ބޮޑުވަޒީރު ތެރީސާ މޭގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވެރިކަންކުރާ ކޮންޒަރވޭޓިވް ޕާޓީގެ މާބޮޑު ތާޢީދެއް ނެތް ކަމަށް ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް