23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބްރެކްސިޓް

ބްރެކްސިޓް ސެކްރެޓަރީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • އީޔޫއިން ވަކިވުމާއި ބެހޭ ސިޔާސަތެއް ހުކުރު ދުވަހު ކެބިނެޓުންވަނީ ފާސްކޮށްފައި
  • ޖޫނިއަރ މިނިސްޓަރ ސްޓީވަން ބޭކަރވެސް ވަނީ މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 9 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 08:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  5. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  6. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު


ޑޭވިސް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު -- ބީބީސީ

ބްރެކްސިޓް ސެކްރެޓަރީ ޑޭވިޑް ޑޭވިސް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި މިވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ތެރީސާ މޭ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕްލޭނަށް ކެބިނެޓުގެ ތާއީދު ލިބުނުތާ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ޑޭވިސް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ކަމަށްވާއިރު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމުގެ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމެވެ.

ޑޭވިސްގެ އިސްތިއުފާދެއްވިތާ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޖޫނިއަރ މިނިސްޓަރ ސްޓީވަން ބޭކަރވެސް ވަނީ މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މޭ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި ޑޭވިސްވަނީ މިހާރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި އުކުޅުތައް ހުރި ގޮތަށްބަލައިރު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކަސްޓަމްސް ޔޫނިއަން އަދި ސިންގަލް މާކެޓް ދޫކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށެވެ.

ކެބިނެޓުން ފާސްކުރި ސިޔާސަތު  ހުރި މިސްރާބަކީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް މަޝްވަރާތައް ބަލިކަށިވާނެ އަދި އެކަމަކުން އަރައި ނުގަނެވިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ޑޭވިސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައްދުގައި ޑޭވިސްއަށް މޭ ފޮނުއްވާފައިވާ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ކެބިނެޓްގައި އެއްބަސްވި ސިޔާސަތު އޮތީ ޑޭވިސް ސިފަ ކުރައްވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބަލައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ތެރީސާ މޭ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕްލޭނަށް ކެބިނެޓުން ނިންމެވި ގޮތް ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެއެވެ.

ކެބިނެޓްގެ ނިންމުންތަކަކީ މާ ލުއި ގޮތަކަށް އޮތް ނިންމުންތަކެއްކަމަށް ބުނެ އެކަމަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރުކުރިން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ވޯޓުގައި އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް 52 އިންސައްތަ ވޯޓް ލިބިފައިވެއެވެ. ވޯޓަށް ފަހު އެ ގައުމު އީޔޫއިން ވަކިވުމުގެ މަޝްވަރަތައް ފެށިފައިވާއިރު އެ މަސައްކަތްދަނީ މަޑު ދުވެއްޔެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް