16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބްރެކްސިޓް

ބްރެކްސިޓް ސެކްރެޓަރީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • އީޔޫއިން ވަކިވުމާއި ބެހޭ ސިޔާސަތެއް ހުކުރު ދުވަހު ކެބިނެޓުންވަނީ ފާސްކޮށްފައި
  • ޖޫނިއަރ މިނިސްޓަރ ސްޓީވަން ބޭކަރވެސް ވަނީ މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 9 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 08:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ޑޭވިސް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު -- ބީބީސީ

ބްރެކްސިޓް ސެކްރެޓަރީ ޑޭވިޑް ޑޭވިސް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި މިވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ތެރީސާ މޭ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕްލޭނަށް ކެބިނެޓުގެ ތާއީދު ލިބުނުތާ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ޑޭވިސް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ކަމަށްވާއިރު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމުގެ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމެވެ.

ޑޭވިސްގެ އިސްތިއުފާދެއްވިތާ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޖޫނިއަރ މިނިސްޓަރ ސްޓީވަން ބޭކަރވެސް ވަނީ މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މޭ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި ޑޭވިސްވަނީ މިހާރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި އުކުޅުތައް ހުރި ގޮތަށްބަލައިރު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކަސްޓަމްސް ޔޫނިއަން އަދި ސިންގަލް މާކެޓް ދޫކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށެވެ.

ކެބިނެޓުން ފާސްކުރި ސިޔާސަތު  ހުރި މިސްރާބަކީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް މަޝްވަރާތައް ބަލިކަށިވާނެ އަދި އެކަމަކުން އަރައި ނުގަނެވިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ޑޭވިސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައްދުގައި ޑޭވިސްއަށް މޭ ފޮނުއްވާފައިވާ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ކެބިނެޓްގައި އެއްބަސްވި ސިޔާސަތު އޮތީ ޑޭވިސް ސިފަ ކުރައްވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބަލައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ތެރީސާ މޭ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕްލޭނަށް ކެބިނެޓުން ނިންމެވި ގޮތް ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެއެވެ.

ކެބިނެޓްގެ ނިންމުންތަކަކީ މާ ލުއި ގޮތަކަށް އޮތް ނިންމުންތަކެއްކަމަށް ބުނެ އެކަމަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރުކުރިން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ވޯޓުގައި އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް 52 އިންސައްތަ ވޯޓް ލިބިފައިވެއެވެ. ވޯޓަށް ފަހު އެ ގައުމު އީޔޫއިން ވަކިވުމުގެ މަޝްވަރަތައް ފެށިފައިވާއިރު އެ މަސައްކަތްދަނީ މަޑު ދުވެއްޔެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް