11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ

މުއާ އާއި އައްޒަގެ ގުޅުން ހާމަވެއްޖެ

  • އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި އައްޒަ ޓެގްކޮށް އޭނާ ލިޔެފައިވަނީ "އައި ލަވް ޔޫ"
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 08:22 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


އަބްދުﷲ މުއާޒް އާއި މަރިޔަމް އައްޒާ -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގައި ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ދެތަރިން ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ މުއާޒް އާއި މަރިޔަމް އައްޒާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން ހާމަ ވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މުއާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި އައްޒަ އާއި އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވަނީ ޕޯސްޓް ކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި އައްޒަ ޓެގްކޮށް އޭނާ ލިޔެފައިވަނީ "އައި ލަވް ޔޫ" މިހެންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މުއާގެ ފޭސްބުކް ޕްރޮފައިލް ފޮޓޯއަށް ވެސް ހަމަ އެ ފޮޓޯ ލުމަށް ފަހު ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައިވަނީ "އައި ލަވް ޔޫ އިޒްނާ"އެވެ.

އެ ޕޯސްޓަށް އައްޒަ ވެސް ވަނީ ކޮމެންޓް ކޮށްފައެވެ. އައްޒަ ގެ ކޮމެންޓްގައި ވަނީ " ރަތް ހިތަކާއި އެކު މަޗް ލަވް އެންޑް މޯ މިސަސް" މިހެންނެވެ.

އިޒްނާ މި ނަމަކީ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ވެސް މުއާ އައްޒައާއި ވާހަކަ ދެއްކި އިރު މުޚާތަބު ކުރަމުން ގެންދާ ނަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި އެނަމަކީ މުއާއަށް ވަރަށް ރީތި ނަމެއް ކަމަށާއި އެނަން އަޑު އިވިފައިވަނީ ފިލްމަކުން ކަމަށް މުއާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް އެދަތަރިން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަކަށް އޭނާ އަދިވެސް އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ.

 މުއާ ބުނެފައިވަނީ މީހުން މަޝްހޫރު މީހުންގެ ފޮޓޯ ލާކަމަށާއި ލަވްޔޫ އޭ ވެސް ބުނާ ކަމަށެވެ. އަދި އައްޒައަކީ ވެސް މަޝްހޫރު ތަރި އެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ފޮޓޯ ވެސް ހަމަ ލެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

" މީހުން ދިޕިކާ ޕަޑުކޯން މެން ޕްރިޔާންކާ ޗޯޕްޅާ މެންގެ ފޮޓޯވެސް ލާ. މަޝްހޫރު މީހުންގެ ފޮޓޯ މީހުން ލާނެ. އެ ފޮޓޯ މީހުން ލަނީކީ އެމީހުންނާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތީ އެއް ނޫން" މުއާ ބުންޏެވެ.

މުއާ އާއި އައްޒަގެ ލޯބީގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާއިރު މި ދެތަރިން ވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައެވެ.

އަދި އެކައިވެންޏަށް މިދެމީހުންނަށް ވެސް ވަނީ ދަރިއަކު ލިބިފައެވެ.

މިދެތަރިން އެކުގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފިލްމެއްގައި ފެނިގެން ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ދެން މުއާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ލީނާ" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ އައްޒަ އެވެ.

މުއާ ކޯ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އޭނާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މިފިލްމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިފައިވީ ނަމަވެސް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނެ ވަކި ދުވަހެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ފިލްމަކުން މިދެތަރިން އެކުގައި ފެނިފައި ނުވިނަމަވެސް މި ދެތަރިން އެކުގައި ވަނީ ދެ ވީޑިއޯ ލަވައިން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެއީ ބެލުންތެރިންގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ "ކިޔާދޭނަމޭ ހިތް އެދޭހާ" އަދި "ހިތުގަވޭ ތިރީތި އަސަރު" މި ދެލަވައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Hasee

5 މަސް ކުރިން

thiulenee. leenaa puromotu kurhan

1
0
ރިއަލީ

5 މަސް ކުރިން

ސޮރީ ޓު ސޭ ބަޓް ޔޫ ހޭވް އަ ބޭޑް ޓޭސްޓް އިން މެން

1
0