16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން

ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން: ކުރިޔަށް އޮތް ތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭ ނެރެވޭނެ ހާލަތަކަށް ކަންކަން ގެނެވޭނެ

  • ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން މީޑިއާތައްވަނީ ސަރަހައްދުން ދުރައް ޖައްސާފައި
  • ބާރަ ކުދިންނާއި ކޯޗް ހޮހޮޅައިގެ ތެރޭގައި ތާށިވީ ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 8 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 07:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޓީމުން ހޮހޮޅައިގެ ތެރެއިން ފެން ބޭރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ -- އޭބީސީ ނިއުސް

ތައިލެންްޑްގެ ތަމް  ލުއަންގ ހޮހޮޅައިިގައި ތާށިވެފައިވާ 12 ފިރިހެން ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗް ސަލާމަތްކުރުމަށް އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ޓީމަށް އޮތީ ތިނެއް ނޫނީ ހަތަރު ދުވަސް ކަމަށް އެ މަސައްކަތުގެ ލީޑަރު އަދި ހޮހޮޅަ ހުރި ޗިއަންގް ރައިގެ ގަވަރނަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަރޮންގސަކް އޮސޮއްތަނަކޯން ވިދާޅުވީ މިހާރު ހާލަތު އޮތީ"ބަރާބަރަށް" ކަމަށެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ ވާރޭވެހި ހޮހޮޅައިގައި އަދިވެސް ފެން ބޮޑުވެދާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެބަ އޮތެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތުން ފެށިގެން މީޑިއާތައް ސަރަހައްދުން ފޮނުވާލާފައިވާއިރު ވަކި ސަބަބެއް ބުނެފަައެއް ނުވެއެވެ.

ބާރަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗް ހޮހޮޅައިގެ ތެރޭގައި ތާށިވީ ވާރޭވެހި ފެން ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑު ޓީމަކުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޑައިވަރުންވަނީ  އެކުދިންނަށް ކާނާއާއި،އޮކްސިޖަން އަދި ބޭހުގެ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ

ޗިއާންގް ރާއިގެ ގަވަރނަރ ނަރޮންގސަކް އޮސޮއްތަނަކޯން ވިދާޅުވީ މިހާރު އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ހަތަރު ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ކުދިން ހޮހޮޅައިން ނުކުތުމަށް ހުރިހާކަމެއް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށާއި ފެންގަޑު އޮތް މިންވަރާއި މޫސުމާއި އަދި އެކުދިންގެ ސިއްހީ ހާލަތުވެސް އެހާތަނަށް ތަންދޭނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަނޑައަޅަން"

އޭނާ އެ ވާހަކަ ދެއްކެވިފަހުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހިފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ ޕްލޭނަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާކަން އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ތައިލެންގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ޑަައިވިންގ ޔުނިޓް ތައި ނޭވީ ސީލްއިންވަނީ އެމީހުން މެދުވެރިކޮށް އާއިލާތަކަށް ކުދިން ފޮނުވި ސިޓީތައް އާއްމު ކޮށްފައެވެ.

"ކަންބޮޑުނުވޭ، އަހަރުމެެން މި ތިބީ ގަދަކޮށް" އެއް ކުއްޖެއްގެ ނޯޓްގައި ވެއެވެ. ޓީޗަރ އަހަރެމެންނަށް މާގިނަ ހޯމްވޯކް ނުދޭތި!" އޭނާ ސަމާސާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުންވަނީ ކުދިން ތިބި ހިސާބަށް ސީދާ ވާސިލުވެވޭތޯ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ލޯވަޅު ތޮރުފާފައެވެ.

އެކުދިން ތިބި ސަރަހައްދާ ކައިރިކަމަށް ޔަގީން ކުރެވޭ 18 ލޯވަޅެެއް ވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުންކޮށް ކޮނެވިފައިވަނީ 400 މީޓަަރަށެވެ.ނަރޮންގސަަކް ވިދާޅުވީ އެއިން އެއްވެސް ލޯވަޅެއް އެކުދިންނާ ހިސާބަށް ފޯރާނެ ކަމެއް ޔަގީން ނުވާ ކަމަށެވެ. ކުދިން ތިބިކަމަށް ބެލެވޭ ހިސާބަކީ 600 މީޓަރު އަޑިއެވެ.

އުމުރުން 11-16 އަހަރާ ދެމެދުގެ 12 ކުދިންނާއި 25 އަހަރުގެ ކޯޗު ތާށިވީ ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ގެއްލުނުތާ ނުވަ ދުވަހަށް ފަހު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެކުދިން ފެނިފައިވަނީ، ފެންބޮޑުވެފައިވާ އެ ހޮހޮޅައިގެ ތެރޭގައި ހިކިފަސްތަނެއްގައި ތިއްބައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެ ޑައިވަރުންނަށެވެ.

ކުދިން ތިބި ހިސާބަކީ ހޮހޮޅައިގެ ދޮރުން ފެށިގެން ބަލާނަމަ 4 ކިލޯމީޓަރު ދުރު ސަރަހައްދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް