19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ދިރާގުގެ ޕެކޭޖްތައް

ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ދިރާގުން ޕެކޭޖްތަކުގެ ސްޕީޑް މަތިކޮށްފި

 • ޕެކޭޖްތަކުގެ ސްޕީޑް ދަށް ކުރީ ޖުލައި މަހު
 • އެއާއެކު ކަސްޓަމަރުން ވަނީ މައްސަލަ ޖައްސާފައި
 • ދިރާގުން ވަނީ ސްޕީޑް އަވަސް ކުރުމާ އެކު އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 7 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 13:11 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ދިރާގުގެ ހެޑްކުއާޓާސް -- ގޫގުލް

ދިރާގުގެ އިންޓަނެޓްގެ ބައެއް ޕެކޭޖްތަކަށް މަހަކު ދޭ ފެއާ ޔޫޒޭޖް އެލަވަންސް ހަމަވުމުން ލިބޭ އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް ޖުލައި 1 އިން ފެށިގެން ދަށް ކުރުމާ ގުޅިގެން، ކަސްޓަމަރުން ޝަކުވާ ކުރާތީ އަނެއްކާ ވެސް ކުރިން ހުރި ވަރަށް ސްޕީޑް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގުން ވަނީ ޖުލައި 1 އިން ފެށިގެން އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ އަގުހެޔޮ ދެ ޕޭޖްގެ ފެއާ ޔޫޒޭޖް އެލަވަންސް ހަމަވުމުން ސްޕީޑް 256 ކޭޕީބީއެސް އަށް ދަށްވާ ގޮތަށް ހަދާފައެވެ. އެއާ އެކު 1،090ރ. ދައްކައިގެން ލިބޭ ފައިބާ 10 އެމް ޕްރިމިއަމުން ފެށިގެން ފައިބާ 5 އެމް ޕްލަސް ޕެކޭޖްތަކުގެ ފެއާ ޔޫސޭޖް އެލަވަންސް ހަމަވުމުން 512 ކޭޕީބީއެސްއަށް ދަށްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަދާފައެވެ.

ޖުލައި މަހުގެ ކުރިން އެ ޕެކޭޖުތަކުގެ ފެއާ ޔޫޒޭޖް އެލަވަންސް ހަމަވުމުން ދިރާގުން ސްޕީޑް ދަށްކުރަނީ 1 އެމްބީޕީއެސްއަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން ދޭ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކުގެ އެލަވަންސް ހަމަވުމާ ގުޅިގެން ސްޕީޑް ދަށްކުރުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މީސް މީޑިއާގަ އާއި އެހެނެިހެން ޕްލެޓްފޯމަތަކުގައި ދިރާގަށް ފާޑު ކިޔައި، ޝަކުވާ ކޮށްފައެވެ.

ކަސްޓަމަރުން ފާޑުކިއުންތަކާ ގުޅިގެން ދިރާގުން ހުކުރު ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ފިކްސްޑް ބްރޯޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުއާސަލާތީ ކުންފުނިން ބުނީ ޕެކޭޖްތަކަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންގެ ހެޔޮ ބަސް ލިބުނު ކަމަށާއި އަދި ކަސްޓަމަރުން އެދުނު ކަންތައްތަ ފުއްދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ޑޭޓާ އެލަވަންސް އިތުރުކޮށް، އަގު ހެޔޮ ޑޭޓާ ބޫސްޓާތައް ތައާރަފްކުރި ކަމަށެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކުގެ ފެއާ ޔޫޒޭޖް އެލަވަންސް ހަމަވުމާ ގުޅިގެން ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، 1 އެމްބީޕީއެސްގައި އިންޓަނެޓް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ސޮލް

2 މަސް ކުރިން

You need to inform customers before you change the terms of service delivery agreed with customers your. ?

0
0