21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

މަގޭ ރިޕޯޓް

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ވައްކަން ކުރުން!

  • ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ ސިޔާމް، އަދި ޅިޔަނު އެއްލައިދޫ މަނިކަށް ސަރުކާރުން ގެރެންޓީ ދީގެން ލޯނު ނެގުމަށް ނިންމާފައިވޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


ރައީސް ޔާމީން -- ގޫގުލް

ފާއިތުވެދިޔަ މަސްތަކުގައި މުޅިންވެސް އިވިގެން މިދަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ހިނާޔާނާތުގެ ވާހަކަތަކެވެ. އެކިގޮތްގޮތަށް އެކިއެކި މީސް މީހުންނަށާއި އެކިއެކި ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތް ވަމުންދާކަން ވާހަކައެވެ.

އެއްބަޔަކު ސަރުކާރުގެ ވިޔާފާރި ކުންފުނިތަކުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބިލްކޮށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ފައިސާ ނަގަމުންދަނީ އެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)އަށް ތެލުގެ ހިދްމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ނުދޭ ހިދްމަތަކަށް ބިލްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނާއިބު ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ މެރީޑިއަމް ކުންފުންޏަށް މިލިއަނުން ފައިސާ ދޫކޮށްފައި ވެއެވެ. އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނައިދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމްޕީއެލްއަށް ބޭނުން ނުވާވަރަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްގެން އެ ކުންފުންޏަށް މަހަކު 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުން ވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެއީ އެމްޕީއެލްގެ ތެރެއިން ހިންގާފައިވާ ފެންމަތިވި އެއްމައްސަލައެވެ. މީގެ ކުރިން ޑޮލަރު ގަންނަން ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަހުމަދު އަބީދު ނެންގެވި ކަމަށް ބުނާ 77 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ ލޯލާރިއެއް ވެސް އެމްޕީއެލްއަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އެތައް ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް އެމްޕީއެލްގެ ތެރެއިން ފެންމަތިވާއިރު ދައުލަތުގެ ވަލިއްޔުލް އަމުރާއި ކަމާބެހޭ މިނިވަން މުއައްސަސާތައްކުން އެކަށީގެން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅާތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް މިލިޔަނުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތް ވަމުންދަނީ އެވެ.

ޑޮލަރު ގަންނަން ކަމަށް ބުނެ 2014 ވަނަ އަހަރު އެމްޕީއެލްއިން 77 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތް ހިންގާފައިވާއިރު 2016 އާއި 2017 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން މިދަނީ ޑޮލަރު ގަންނަން ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތް ވަމުންނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓްގެ ހިދްމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ސްޓެލްކޯ އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިވަނީ ހިޔާނާތުގެ ބޮޑު ދެ މައްސަލައެއް ފެންމަތި ވެފަ އެވެ. ސްޓެލްކޯއިން 200 ޑޮލަރު ގަންނަން ކަމަށް ބުނެ ތިން މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ޑޮލަރު ގަންނަން ކަމަށް ބުނެ 17.7 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަމިއްލަ އަދި ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ ހުންދަ ވެސް ނެތް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކުރުއިރު އެ ދެ ކުންފުނީގެ ވެރިންގެ އިހުލާސްތެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެ އެވެ. ނަމަވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެ މައްސަލަ ފެންމަތި ވެފައިވަނިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅެކެވެ. ދައުލަތަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ވަންނަ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ވުޒާރާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމެވެ.

ކަންކަން އެހެން އޮތްއިރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ މެދު އެމަނިކުގާނުގެ ބޭބޭފުޅު އަދި ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސުވާލު އުފައްދަވާއިރު ރައްޔިތުން އުފައްދާ ސުވާލުތައް ގިނަވެފަ ބޮޑު ވާނެތާއެވެ.

ދެން އޮތީ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތައް ބަލާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އޮތް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އެވެ. އެއީ ދުވަހަކު ވެސް މިފަދަ މައްސަލައެއް ނިންމާލެވޭ ވަރުގެ ގާބިލް ކޮމިޝަނެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުން ބުނަމުންދަނީ ސައުދީ އަރަބިޔާއިން ހިލޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބަހަށް ފޮނުވި ކަދުރުކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ހިންގާ ސޮދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން ބެއްސެވުމުގެ މައްސަލަ ނިންމު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އޮތް ގޮތުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ ވޮއްއަލިވާ ހިސާބުގައި ދެއްކުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ރައްޔިތުންނާއި ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަދި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ބުނަމުންދަނީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ ވިޔަފާރި ގެއެކޭ ވެސް ކިޔާތީ އަޑު އަހަމެވެ.

މި ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންގުޅޭ އެންމެ ބޮޑު އެއްއުކުޅަކީ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ވައްދައިގެން ކޯޓުގެ ހުކުމަކުން ފައިސާ ދޭންޖެހޭގޮތަށް ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. މިއީ މިސަރުކާރުގެ އާވައްތަރެއްގެ ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. 

އެގޮތުން ދާދިފަހުން ވަނީ 160 މިލިއަން ރުފިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދެއްކުމަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް މިލިޓެޑް (އެމްޕީއެމް)ގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ސަރުކާރު ކޯލިޝަން އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމު މުހައްމަދު (ސަން ސިޔާމް) ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަންގަވާ ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން ގެރެންޓީއެއް ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމާފައިވާކަން ވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެ ރަށުތެރޭގައި ރަނގަޅަށް އެވާހަކަ ހިގައި ނުގަނެ އުޅެނިކޮށް ރައީސް ޔާމީންގެ ޅިޔަނު އެއްލައިދޫ މަނިކު އަށް 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުގެ ގެރެންޓީއެއް ދީފައިވާ ކަން ވެސް މިވަނި ފެންމަތި ވެފަ އެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ފެންމަތިވެފައިވާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިއްބެވީ އަމިއްލަ ޖީބު ބޮޑު ކުރުމުގަ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މިހާރު ވިޔަފާރި ގެއެއް ކަމާއި ކޯޓުތައް އޮތީ ސަރުކާރުގެ ވެރިންނަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހިންގަވާ ޖަރީމާތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް ކަމަށް ބައެއް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި ބައެއް ރައްޔިތުން ވެސް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް