19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ހޮހަޅާގައި ތާށިވި ކުދިން

ޑައިވަރު މަރުވި ޚަބަރު ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިންނަށް ދީފައެއް ނުވޭ

 • ޑައިވަރު މަރުވި ވާހަކަ ނުބުނީ އެކުދިންގެ ރައްކަލަކަށް
 • ހޮހަޅާގައި ދަނީ އޮކްސިޖަންގެ ލެވެލް ދަށްވަމުން
 • އެ ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަކީ އުދަނގޫކަމެއް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 6 ޖުލައި 2018 | ހުކުރު 17:26 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
 2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
 3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
 4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
 5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
 6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
 7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
 8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ހޮހަޅާގައި ތާށިވެފައި ތިބި ތައިލެންޑުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް -- ފޭސްބުކް

ތައިލެންޑްގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައިވާ 12 ކުދިންނާއި ފުޓް ބޯޅަ ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދަނިކޮށް ޑައިވަރަކު މަރުވި ވާހަކަ ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިންނަށް ދީފައި ނުވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ކުރީގެ ސާޖެންޓެއް ކަމަށްވާ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ސަމަން ގުނާން މަރުވެފައިވަނީ ބުރާސްފަތީގެ ރޭ ހޮހަޅައަށް އޮކްސިޖަން ފޯރު ކޮށްދިނުމަށްފަހު ހޮހަޅައިން ނުކުތުމަށް ދަނިކޮށް، އޭނާގެ އޮކްސިޖަން ފުޅި ހުސްވެގެނެވެ. ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އޭނާ ބައިވެރިވީ އަމިއްލަ ގޮތުންނެވެ. ސާޖެންޓް ކަމުން މިހާރު ރިޓަޔަރ ކޮށްފައިވާ ގުނާން މަރުވުން ހަށިގަނޑު ނެރެދީފައި ވަނީ އޭނަގެ ޑައިވިން ޕާޓުނަރެވެ.

މި ވަގުތު ވެސް ގާތް ގަޑަކަށް 1000 މީހުން އެ ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ދަނީ ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޑައިވަރުންނާއި ސިފައިންގެ އިތުރުން އާންމުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ބުނީ ސާޖެންޓް މަރުވި ނަމަވެސް ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބިރުން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ހާދިސާއިން އިބްރަތް ލިބިގަންނާނެ ކަމަށެވެ. 

ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަމުންދާއިރު ތަޖުރިބާކާރުންނާއެކު ވެސް ޑައިވް ކޮށްގެން އެ ކުދިން ނެރުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލް ޑައިވަރަކު އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދީފައި އެބުރި އައި ވަގުތު މަރުވުމުން އެ އޮޕަރޭޝަންގައި ހުރި ނުރައްކާ ކުރިން ހީވެފައި އޮތް ވަރަށް ވުރެ ބޮޑުކަން ވަނީ ކަށަވަރު ކުރެވިފައެވެ.

ހޮހަޅައަށް އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދޭން ޑައިވަރު ގޮސްފައި ވަނީ ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ފެން ބޮޑުވެ އޮކްސިޖަން ހުރި މިންވަރު ދަށްވުމުންނެވެ. އޮކްސިޖަން ލެވެލް މިހާރު 15 ޕަސަންޓުގައި ހުރުމުން ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އާއްމުކޮށް ނޭވާލާއިރު އޮކްސިޖަން ހުންނަން ޖެހޭނީ 21 ޕަސަންޓުގައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވެ އެވެ. 

އެހެންކަމުން އެ ހޮހަޅައަށް ސާފުވައި ވައްދާދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށައިފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް