21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07

މެލޭޝިއާ-ޗައިނާ

ޗައިނާ އިން ފަންޑުކުރާ 22 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެލޭޝިއާއިން ހުއްޓުވައިފި

  • މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ސޮއެ ކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރިވިއު ކުރަމުން
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 5 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 23:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  8. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު


މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތީރް (ކ) އަދި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު -- ރޮއިޓަރސް

ޗައިނާ އިން މެލޭޝިއާގައި ހިންގަން ރާވާފައިވާ 22 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތިން ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެލޭޝިއާ އިން ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. 

ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ދައުރުގައި ސޮއެކޮށްފައިވާ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޑރ. މަހާތީރް މުހައްމަދު ގެންދަވަނީ ރިވިއު ކުރައްވަމުންނެެވެ. 

މެލޭޝިއާގެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު ލިމް ގުއާން އިންގް މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވީ ބޮޑު ވަޒީރު ޑރ. މަހާތީރު މުހައްމަދު, ދެ ގޭސް ޕައިޕްލައިން ޑީލަކާއި އަދި 688 ކިލޯމީޓަރު ގެ ރެއިލް ލިންކް ޑީލެއް ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ކަަމަށާއި، މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އަގަކީ 22.35 ބިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށެވެ. ލިމް ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތީރް އެންގެވީ މެލޭޝިއާގެ ދަރަނި 250 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައިވާތީ އާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން ލަޔަބިލިޓީ ތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރެއިންކަމަށެވެ. 

ޕައިޕްލައިން ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެވޯޑުކޮށްފައި ވަނީ "ޗައިނާ ޕެޓްރޯލިއަމް ޕައިޕްލައިން ބިއުރޯ" އަށް ކަމަށް ވާއިރު "އީސްޓް ކޯސްޓް ރެއިލް ލިންކް"ގެ މައިން ކޮންޓްރެކްޓާ އަކީ "ޗައިނާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ" އެވެ. 

ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބުގެ ދައުރުގައި ޗައިނާ އިން ފަންޑު ކުރާ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގައި ސޮއެކޮށްފައިވާއިރު މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ ދެފުށްނުފެންނަ ގޮތަށް ސޮއެކޮށްފައިވާ ޕްރްޖެކްޓްތަކެއް ނޫންކަމަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް