20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

މީޑިއާ ކައުންސިލް

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުނެގުން 28 ގައި!

  • ވޯޓުނެގުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ގައި
  • ވޯޓުދެވޭނީ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއް ތަމްސީލްކުރާ އެކަކަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ހުސްވެފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓު ނެގެން މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ވޯޓުނެގުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 14:30 އިން 15:30 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ( ވެލާނާގެ 10 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ގައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 23،24 އަދި 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 12:00 އަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިން ނެރެފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ތަމްސީލްކުރާ މީޑިއާގެ ތައްގަނޑު ޖެހި ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަމަށް ވޯޓުދެވޭނީ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއް ތަމްސީލްކުރާ އެކަކަށް ކަމަށް އިއުލާންގައި ވެއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މީޑިއާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަރާތުން އަލީ ޔޫސުފް އާއި ޗެނަލް 13 ގެ ފަރާތުން މުހައްމަދު ނިޔާޒްއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް