21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ

ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން: މުހައްމާ

  • މިދާއިރާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލުން
  • އުއްމީދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް މިއަހަރު ލިބިގެން ދިއުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއަރމަން މުހައްމަދު އަބްދުﷲ -- ފޭސްބުކް

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއަރޕާސަން މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ކުލަ ސްކްރީން" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުހައްމާ ވިދާޅުވީ 2016 ވަނަ އަހަރު ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން ނެޝާނަލް ވުމާއިއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން އެ ބަޖެޓް ބޮޑުކުރަންޖޭހޭ ކަމަށެވެ.

މުހައްމާ ވިދާޅުވީ ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން ބާރަށް ހިނގައިގަތުމަށް ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އުއްމީދަކީ ވޭތިވެ ދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް  މިއަހަރު ލިބިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބެފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ މިހައްމާ ވިދާޅުވީ  ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް ލިބި ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުޖޫރައެއް ލިބިގެން މެނުވީ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މުހައްމާ ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށާއި އެކި ތަފާތު ލޯނުތައް މި ސަރކާރުގެ ތެރެއިން އުފައްދަމުންދާއިރު ފިލްމީ ދާއިރާއަށްވެސް ލޯނު ހަމަޖެހޭނެ ގޮތެއް ހައްދަވާދެއްވައިފި ނަމަ އެބޭފުޅުންނަށް ހިތަހަމަޖެހުމާއި އެކު ފިލްމްތައް ހެދި ފިލްމް އުފެއްދޭ މިނަވަރު އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ނެރެވެނީ ގިނަވެގެން ހަތަރެއް ނުވަތަ ފަސް ފިލްމް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ މުހައްމާ ވިދާޅުވީ ގިނަ ފިލްމް ތަކެއް މާކެޓަށް ނެރެގެން މެނުވީ ފިލްމީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސް ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކތް ފެނިގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

ޕްރޮޑިއުސަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑު ވުމަކީ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ކަމަށާއި އެއް ފިލްމް ފްލޮޕް ވެއްޖެ ނަމަ ދެވަނަ ފިލްމެއް ހަދާނެ ވަރުގެ ހިތްވަރެއްވެސް ޕްރިޑިއުސަރުންގެ ނެތް ކަމަށް މުހައްމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދާއިރާގެ  މަސައްކަތް ފެންނަންވާ ސްޕީޑްގައި ފެންނަންވާ ކޮލިޓީގައި ފެނިގެން ނުދަނީ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން އޮތުމުން ކަން ފާހަގަކޮށް

މިދާއިރާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހައްމާ ވަނީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް