23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ

ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން: މުހައްމާ

  • މިދާއިރާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލުން
  • އުއްމީދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް މިއަހަރު ލިބިގެން ދިއުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއަރމަން މުހައްމަދު އަބްދުﷲ -- ފޭސްބުކް

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއަރޕާސަން މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ކުލަ ސްކްރީން" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުހައްމާ ވިދާޅުވީ 2016 ވަނަ އަހަރު ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން ނެޝާނަލް ވުމާއިއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން އެ ބަޖެޓް ބޮޑުކުރަންޖޭހޭ ކަމަށެވެ.

މުހައްމާ ވިދާޅުވީ ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން ބާރަށް ހިނގައިގަތުމަށް ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އުއްމީދަކީ ވޭތިވެ ދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް  މިއަހަރު ލިބިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބެފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ މިހައްމާ ވިދާޅުވީ  ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް ލިބި ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުޖޫރައެއް ލިބިގެން މެނުވީ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މުހައްމާ ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށާއި އެކި ތަފާތު ލޯނުތައް މި ސަރކާރުގެ ތެރެއިން އުފައްދަމުންދާއިރު ފިލްމީ ދާއިރާއަށްވެސް ލޯނު ހަމަޖެހޭނެ ގޮތެއް ހައްދަވާދެއްވައިފި ނަމަ އެބޭފުޅުންނަށް ހިތަހަމަޖެހުމާއި އެކު ފިލްމްތައް ހެދި ފިލްމް އުފެއްދޭ މިނަވަރު އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ނެރެވެނީ ގިނަވެގެން ހަތަރެއް ނުވަތަ ފަސް ފިލްމް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ މުހައްމާ ވިދާޅުވީ ގިނަ ފިލްމް ތަކެއް މާކެޓަށް ނެރެގެން މެނުވީ ފިލްމީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސް ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކތް ފެނިގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

ޕްރޮޑިއުސަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑު ވުމަކީ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ކަމަށާއި އެއް ފިލްމް ފްލޮޕް ވެއްޖެ ނަމަ ދެވަނަ ފިލްމެއް ހަދާނެ ވަރުގެ ހިތްވަރެއްވެސް ޕްރިޑިއުސަރުންގެ ނެތް ކަމަށް މުހައްމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދާއިރާގެ  މަސައްކަތް ފެންނަންވާ ސްޕީޑްގައި ފެންނަންވާ ކޮލިޓީގައި ފެނިގެން ނުދަނީ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން އޮތުމުން ކަން ފާހަގަކޮށް

މިދާއިރާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހައްމާ ވަނީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް