17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ކީޕިންގ އަޕް ވިތު ދަ ކާޑޭޝިއަނ

ކީޕިންގ އަޕް ވިތު ދަ ކާޑޭޝިއަންސް، ސީޒަން 15: ކްލޯއީއާއި ކައިލީ ބަލިވެ އުޅުނު އިރާއި ކޯޓްނީ އާއިލާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވާ ވާހަކަ!

 • ޝޯވގެ ސީޒަން 15 ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮގަސްޓް 5 ގައި
 • މިއީ ކީޕިންގ އަޕް ގެ 15 ވަނަ ސީޒަން
 • ސީޒަން 15ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލަރ ރިލީޒްކޮށްފައިވާ އިރު، ވަރަށް "ޑްރާމާ" ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 4 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 22:35 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
 6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
 7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
 8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ކީޕިންގ އަޕް ވިތު ދަ ކާޑޭޝިއަންސް ޕޯސްޓަރ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯވ، "ކީޕިންގ އަޕް ވިތު ދަ ކާޑޭޝިއަންސް" ދިގު ބްރޭކަކަށް ފަހު އަންނަ މަހު ފަށާނެއެވެ.

އޮގަސްޓް 5ގައި ފަށާ ސީޒަނަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ފަށާފައިވާ މި ޝޯވގެ 15ވަނަ ސީޒަނެވެ.

"ކީޕިންގ އަޕް ވިތު ދަ ކާޑޭޝިއަންސް"އިން ފެނިގެން ދަނީ އެމެރިކާގެ އެންމެ ވަަރުގަދަ އެއް އާއިލާގެ އާންމު ދިރިއުޅުމެވެ. އެ ގޮތުން ފެޝަން އައިކަން އަދި ބިޒްނަސް މޯގަލް ކިމް ކާޑޭޝިއަން ވެސްޓް، އޭނާގެ ދައްތަ ކޯޓްނީ އަދި ކޮއްކޮމެން ކްލޯއީއާއި ރޮބް ޝޯވ އިން ފެނިގެންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި މީހުންގެ އެއް ބަނޑު ކޮއްކޮމެން ކެންޑަލްއާއި ކައިލީ ޖެނަރ އާއި އެންމެންގެ މަންމަ ކްރިސް ޖެނަރވެސް ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި އެންމެންގެ އާއިލާތަކާއި އެކުވެރިންތައް ވެސް ޝޯވ އިން ފެނެއެވެ. މި އާއިލާގެ އެންމެންނަކީ ވެސް މިހާރު "ޕޮޕް ކަލްޗަރ"ގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެކެވެ.

އެއް ސީޒަންގައި ކްރިސްއާއި ލޯބިވެރިޔާ ކޯރީ ގޭމްބްލް ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ މަންޒަރު ވެސް ފެނެއެވެ.

ސީޒަން 15ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލަރ ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ އިރު، ވަރަށް "ޑްރާމާ" ގިނަކަން ފާހަގަ ވެއެވެ. ކިމްއާއި ދައްތަ ޒުވާބުކޮށް، ކޯޓްނީ މިހާރު ކާޑޭޝިއަންއަކަށް ވާން ބޭނުން ނުވާކަމް ކިމް ތުހުމަތު ކުރާތަން ފެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކޮންމެވެސް ފިރިހެނަކަށް އިޝާރާތްކޮށް އެއީ އަދިވެސް އެ އާއިލާގެ މީހެއް ކަމަށް މަންމަ ކްރިސް ބުނުމުން، އެމީހުންގެ ބައްޕައަކީ އަދިވެސް އާއިލާ މެމްބަރެއްތޯ ކެންޑަލް އަހާ އަޑު އިވެއެވެ. "ކީޕިންގ އަޕް ވިތު ދަ ކާޑޭޝިއަންސް" ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ކެންޑަލްއާއި ކައިލީގެ ބައްޕަ ބްރޫސް ޖެނަރގެ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އައިސް އޭނާއާއި ކްރިސްއާ ވަނީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ޖެހިފައެވެ. ޖެހުނު މައްސަލަތައް ބޮޑުވީ ދެ މީހުން ވަރިވި ފަހުން އެ މީހުންގެ ބައްޕަ ރިލީޒް ކުރި ފޮތެއްގައި ކްރިސްއަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ރިޕޯޓްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ދެ މީހުން މިހާރު ވާހަކަވެސް ނުދައްކައެވެ.

ނަމަވެސް ޓްރެއިލަރ ހަމަ އެކަނި ފެންނަނީ ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކެއް ނޫނެވެ. ދާދި ފަހުން އަލަށް މަައިންނަށްވި ކްލޯއީ ކައިލީ ބަލިވެއިން އިރާއި ވިހެއްމަށް ފަހު ދަރިންނާ އެކު ފެނެއެވެ.

"ކީޕިންގ އަޕް ވިތު ދަ ކާޑޭޝިއަންސް"އަށް ގިނަ އެވޯޑްތައް ލިބިފައިވެއެވެ

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް