23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ވާރލްޑް ކަޕްއިން ކެޓި ނަމަވެސް ޖަރުމަނުގެ ކޯޗަކަށް ދެންވެސް ހުންނާނީ ލޯ

  • ޖަރުމަނު ވަނީ މިއަހަރުގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހިން ކަޓާފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 4 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 19:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް


ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔޯކިން ލޯ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ޔޯކިމް ލޯ ދެމިހުންނާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕާއި ކުރިމަތިލި ޖަރުމަނު ވަނީ މިއަހަރުގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހިން ކަޓާފައެވެ. މެކްސިކޯ އާއި ސްވިޑެން އަދި ދެކުނު ކޮރެއާ ހިމެނުނު ގްރޫޕް ޖަރުމަނު ނިންމާލީ ތާވަލުގެ ފުލުގައ އޮވެގެންނެވެ. ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގައި ސްވިޑެންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނު މޮޅުވިއިރު އެޓީމު ވަނީ މެކްސިކޯ އަދި ދެކުނު ކޮރެއާ އަތުން ބަލިވެފައެވެ. މި ނަތީޖާތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އޭނާ އެމަގާމުގައި ދެމިހުންނާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ރެއިންހާޑް ގްރިންޑެލް ވިދާޅުވީ ލޯއަކީ އެމާގަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އޭނާއާއެކު ވަރަށް ރަނގަޅު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިޔަށް ހުރި މުބާރާތްތަކުގައި ޖަރުމަނަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިދޭނެ ފޯމިއުލާ ހޯދުމަށް އޭނާ ދިރާސާ ކުރާނެ ކަމަށާއި އަލުން އެނބުރި އެންމެ އުހަށް ޓީމު ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ލޯއަށް އެބައޮތް ކަމަށް ގްރިންޑެލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ލޯ ބުނީ އޭނާއަށް ޖަރުމަނުގެ އެފްއޭއިން ކުރާ އިތުބާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ވާރލްޑް ކަޕްއިން ކެޓުމުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވި ނަމަވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން އެފްއޭގެ އެއްބާރުލުން މުސްތަގުބަލުގައި ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މުބާރާތުން ކެޓުމުން ވަރަށް ދެރަވި ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ މި ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ކުރިޔަށް ހުރި މުބާރާތްތަކަށް އައު ޓީމެއް ތައްޔާރުކުރަން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ އޭނާގެ ޓީމާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ވަގުތު ބޭނުންވި ނަމަވެސް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން ޓީމު ތައްޔާރުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.  

ލޯ ގެ ކޮންޓްރެކްޓް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާން އޮތް ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު އިތުރު ދެ އަހަރު މަޑުކުރުމަށް އެއްބަސްވެ އައު ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ދާދިފަހުން ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ނިޔަލަށް އޭނާ ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ދެމި ހުންނާނެއެވެ.

އުމުރުން 58 އަހަރުގެ ކޯޗު ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމާއި ހަވާލުވީ 2006 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދަމުން އަންނައިރު އެ ޓީމުން ވަނީ އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު ކޮންމެ މުބާރާތެއްގެ ވެސް ސެމީ ފައިނަލުގައި ކުޅެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ލޯ ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ވެސް ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ. ހަމައެހެންމެ މިދިޔަ އަހަރު އޮތް ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕް ވެސް ޖަރުމަނު ކާމިޔާބުކުރީ ލޯ ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް