22 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 09 ހިޔަވިހާ
17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޔާމީން

މައުމޫނުގެ އޮފް ކަނޑާލަން ޔާމީންގެ އިތުރު މަޅިއެއް!

  • ރައީސް މައުމޫނާ ދެކޮޅަށް ފުރަތަމ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އަދީބް ބޭނުން ކުރައްވައިގެން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 03:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  5. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  6. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
  8. އަނދުން ހުސެއިންގެ ހަރަދުގައި ފަސް ކުއްޖަކަށް ބެންގަލޫރް ގައި ކިޔަވައި ދޭނީ


ރައީސް މައުމޫނާއި ރައީސް ޔާމީން: މިހާރު ތަފާތު ދެ ފިކުރެއްގައި -- ގޫގުލް

ކާންދޭ އަތުގައި ދަތްއަޅައޭ މީހުން ބުނާތީ އަޑުއަހަމެވެ. ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލުގައި ތެޔޮ ހަމެއް ވެސް ނުލިބޭ ހިސާބަށް ޒަމާން މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ކަނާއަތުން ޖަހާ ވާއަތް ބުރިކޮށްލަން ފަސްނުޖެހޭނެ ހާލަތަކީ ވެސް އަންނަ ހާލަތެކެވެ. އަޑިއަށް ދާން ފެށީމާ މައިމަކުނު ބޮލުގައި އަޅާފައި ވެސް ފެންމައްޗަށް އަރަން އުޅޭ ބީދަ ދިވެހިންނަށް ވެސް އާދެއެވެ.

މިއީކީ ތޯތޯ ވާހަކައެއް ނޫންކަން އެނގެނީ ބޭބޭފުޅުގެ މުއްފަތުން އެބޭބެގެ މޯހިރުގައި ހުންނަވައިގެން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުނު ރައީސް ޔާމީންގެ އަމަލްތަކުންނެވެ. އެވެރިކަމުގައި ހުންނަވާން އަދި އިތުރު ދައުރަކަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް އެބޭބޭފުޅަށް ޖައްސަވާ ޙާލުންނެވެ. ރައީސް މައުމޫނުގެ އޮފް ކަނޑުއްވާލެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ޖައްސަވާ މަޅިތަކުންނެވެ. ކަމަކަށް ފަހު ކަމަކުންނެވެ. ހަރުފަތަކަށް ފަހު ހަރުފަތަކަށް އަރުއްވައިގެންނެވެ.

ފުރަތަމަ ކުޑަކުޑަ ސޮރަކު ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. މާވަރުގަދަ ބާރަކާއި ހީނުކުރާވަރުގެ ބޮޑު މުއްސަނޖަކަށް އެސޮރު ހައްދަވައިގެންނެވެ. ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބެވެ. އަދީބުގެ ރަންޒަމާނުގައި ރައީސް މައުމޫނަށް ގޯނާ ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ. މަހާސިންތާތަކުންނެވެ. ބޮޑެތި ހަފްލާތަކުގައި ބާކީ ކޮށްގެންނެވެ. އިހުގައި ކިތައްމެ ބޭނުންތެރި މީހަކަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިކަމުގައި ވިއަސް މިހާރު ކިފުޅި ކޮޅަކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނެތޭ ބުނާ ބީދައިންނެވެ. ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާލީމާ ގަހުގެ ބޭނުން ނެތުނީހޭ ބުނެ ޕާޓީ މީހުންކޮޅު ލައުނަތް ދިނަސް އަޅާ ނުލާނެ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

އެދުވަސްވަރު ވެސް ދިޔައީއެވެ. އޮއްސުނު ގޮތަކަށް އެތަރި އޮއްސުނުއިރު އެޚައްސާސީ ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ބޭބޭފުޅު މައުމޫނު ބޭނުން ކުރެއްވީ ކަރުތާ ފެނުން ބޯ ހިކިލަންދެންނެވެ. އަނެއްކާ ވެސް އިހުހުރި މިނަށެވެ.

މިފަހަރު ސީދާ ރައީސް ޔާމީނެވެ. ބޭބޭފުޅުގެ ބާރު ޕާޓީގެ ތެރެއިން ކަނޑުވާލުމަށެވެ. ގާތުގައި ގެންގުޅޭ މަޖިލީސް ކުދިންކޮޅު ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ކޯޓުތަކުގެ މަދަދު ހޯއްދަވައިގެން އެވަނީ އެމަޅި ވެސް ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް މައުމޫނަކީ މިއަދު ޕީޕީއެމްގައި ހަމަ ނަމެއްގައި ހުންނެވި ރައީސެކެވެ. އާރެއް ބާރެއް ނެތް މީހެކެވެ. އެންމެ އާދައިގެ މެންބަރަކަށް ވުރެ ހާލު ދެރަ މީހެކެވެ. ޕާޓީ ހިންގުމަށް ވައިވެސް ނޭޅެވޭނެ މަޤާމެއްގައި ހުންނެވި ރައީސް ޔާމީން އެވަނީ އެބާރު އަމިއްލަ ފައިކޭޓަށް ޖައްސަވާފައެވެ. ހެއްދެވި އާ ކައުންސިލްގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓު ދިނުން ނޫން ގޮތއް ރައީސް މައުމޫނުގެ ދަރިކަލުންނަށް ވެސް ނޯންނާނެއޭ ބުނެ އުފަން ދަރިންކޮޅު ވެސް އެވަނީ ގެންދަވާފައެވެ. ސަރުކާރުން ނުކުންނަވާ ގަދަފައި ވިއްދެވި ދުންޔާ ސައިޒްވި ވަރު އެކަމުގެ ހެތްކަކަށް ފުދެއެވެ.

ގަދަބާރުން ނަމަވެސް އެހާލަތައް ގެނެވުނު ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް އަދިވެސް އޮތް ބިރުވެރިކަމެއް ހަމަ އެބައޮތެވެ. ރައީސް މައުމޫނުގެ ތާއީދެވެ. ވަތަށް ފައިބާ އެމަނިކުފާނު ކުޅުއްވަފާނެތީއެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ އާއްމު ރައްޔިތުންކޮޅު ބޭނުން ކުރައްވަފާނެތީއެވެ. ރައީސް މައުމޫނުގެ ފުއްޓަތްކަކަށް ތެދުވާން ތިބި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވެދާނެތީއެވެ.

ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަން އަދި އިތުރު ދައުރަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ކުރެއްވުމަށް ފޫގަޅުއްވައިގެން ހުންނެވި ރައީސް ޔާމީން އެވަނީ އެމަޅިވެސް ޖައްސަވާފައެވެ. ޢާއްމު މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ރައީސް މައުމޫނު ކުރެއްވި މަސައްކަތް އެވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީއެއް ޤާނޫނުތަކެއްގައި ކަޅާހުދުން ލިޔެފައި އޮތަސް އެފުރުސަތެއް ނުދޭނަމޭ ބުނެ އެވަނީ ހަމަ އެންމެ ދެފުލުހަކު ލައްވާ އެކަން މަނާކޮށްފައެވެ. އެއީކީ ވެގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫނޭ ވިދާޅުވެ ރައީސް މައުމޫނު ކިތައްމެ ސިޓީއެއް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަށް ފޮނުއްވިއަސް ކުނިވަށިގަނޑު ނޫން ޖާގައެއް އެއަށް ނޯންނާނެއޭ ބުނާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ކިތައްމެ ވަރަކަށް ބޭނުންވިއަސް ރައީސް މައުމޫނަކަށް އާއްމު މެންބަރުންނާ ބައްދލު ކުރެއްވޭނެ ގޮތެއް ވިޔަކަ ނުދޭނަމޭ އެވަނީ ރޯމާ ދުވާލު ބުނެފައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ކިތައްމެ ހައިބަތަކާ ބާރެއްގައި ކުރިން އުޅުއްވިއަސް ރައީސް މައުމޫނަކަށް މިއަދު ކުޑަވައި އިނގިލި ހިއްލާލައްވަން ވެސް ރައީސް ޔާމީނެއް  ފުރުސަތެއް ނުދެއްވާނެއެވެ. ރައީސް މައުމޫން އާއްމު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަކީ ވެރިކަން ފުރޮޅިދާނެ ކަމެއްކަން އެނގިހުރެ އެފުރުސަތެއް ރައީސް ޔާމީން އެހުންނެވީ ދެއްވާކަށް ނޫނެވެ. ރައީސް މައުމޫނުގެ އޮފް ކަނޑުއްވާލެއްވުމަށް އެޖެއްސެވީ އިތުރު މަޅިއެކެވެ. ގަދަ ބަސް ވިދާޅުވެ އުޅުއްވައިފި ނަމަ ފަހަރިދައިތައާ ވެސް އަނގައިން ބުނެވޭނީ ތިމަން ނެރޭ އަމުރަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ޖެހިދާނެ ފަދަ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް