14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

މެލޭޝިއާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު

މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ވެރިންގެ ހިސާބުވެސް މަހުޝަރު ދުވަހު ބެއްލެވޭނެ: ނަޖީބު ރައްޒާޤް

  • ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުރިން ނަޖީބު ވަނީ ވީޑިއޯތައް ރެކޯޑްކުރައްވައި ނޫސްތަކަށް އިންޓަރވިއު ދެއްވާފައި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 4 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 02:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  5. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  6. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  7. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި
  8. ބަޖެޓްގައި ފްލެޓް މަޝްރޫއުގެ ވާހަކައެއް ނެތް، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަކަށް ވިސްނަނީ!


ނަޖީބު ރައްޒާޤް ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ -- އާކައިވް

ހުރިހާ އެންމެންގެ ހިސާބު މަހުޝަރު ދުވަހު ބެއްލެވޭނެކަމަށާއި، މެލޭޝިއާގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ ހިސާބުވެސް އެދުވަހު ބެއްލެވޭނެކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާޤް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އަންގާރަ ދުވަހު ނަޖީބު ރައްޒާޤް ހައްޔަރުކުރުމާއިއެކު ވައިރަލް ވެފައިވާ ވީޑިއޯ ކްލިޕެއްގައި ނަޖީބު ވިދާޅުވީ އެވީޑިއޯ މެލޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ އޭގެ މާނައަކީ އޭނާ ހުރީ ހައްޔަރުގައި ކަމަށާއި، މެލޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދޭކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ގިނަ ތުހުމަތުތަކު ތަކަކީ އެއްވެސް ހަޤީޤަތެއް އެކުލެވިގެންވާ ތުހުމަތުތަކެއް ނޫންކަމަށްވެސް ނަޖީބު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ނަޖީބުގެ މި ވީޑިއޯއަކީ އަންގާރަ ދުވަހު މެލޭޝިއާގެ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުރިން ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ ކްލިޕެކެވެ. އެހެންކަމުން ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރާނެކަން ނަޖީބަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަން އެނގެއެވެ. މެއި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ނަޖީބުގެ ސަރުކާރަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބިއަކާއި ކުރިމަތިވުމުން އޭނާ ވަނީ އިންޑޮނީޝިއާއަށް އަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު ވަޑައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ނަޖީބު ޤައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަތަނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. ނަޖީބުގެ މައްޗަށް އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވެއެވެ. 

ވީޑިއޯ ކްލިޕްގައި ނަޖީބު ވިދާޅުވީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި ކުރެވޭ ތަހުޤީޤުތަކަކީ އޭގައި ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ  ނޫން އެހެން މީހަކަށް އެފަދަ އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިނުވާތީ އުފާކުރައްވާކަމަށް ނަޖީބު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭނާ ހިތްވަރުކުރައްވާނެކަމަށާއި، މަރުވުމަށްފަހު ކުރިމަތިވާ ޝަރީޢަތްތައް އަދި މާވަރުގަދަ ވާނެކަމަށް ނަޖީބު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ނަޖީބު ވަނީ އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުރިން މެލޭޝިއާގެ ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި އޭނާ ހައްޔަރުކުރުން ފިޔަވައި އެހެން ގޮތެއް މެލޭޝިއާގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް ނޯންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ހައްޔަރުކުރާނީ ކޮންމެހެން ކުށެއް ކޮށްގެން ނޫންކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ކުރިމަތިވާ ޕްރެޝަރތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ. 

އެ އިންޓަރވިއުގައި ނަޖީބު ވިދާޅުވީ އޭނާ ޤައުމު ދޫކުރައްވައި ފިއްލަވަން ނޫޅުއްވާކަމަށެވެ. 

އަދި މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން އޭނާ ބިލިއަނުން ނެންގެވިކަމަށް ބުނާނެކަމަށާއި، އަދި ވެރިކަމަށް އައުމަށް މިހާރު ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަން ޕަކަޓަން ހަރަޕަންއިން ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅި މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒު ނުވެގެން އުޅެނީ ދައުލަތުގައި ފައިސާ ނެތިގެންކަމަށް ބުނާނެކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރުވެސް މެލޭޝިއާގެ ދައުލަތުގެ ތެޔޮ ކުންފުނި ޕެޓްރޮނާސްގެ ހިއްސާ ގަތުމަށް ފިލިޕީންސްގެ ސެން މިގުއެލް ކުންފުނިން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ޖަޕާނުގެ ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވާކަމަށް ނަޖީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ މައްސަލަތަކުގައި ނަޖީބު ރައްޒާޤް ހައްޔަރުކުރީ މެލޭޝިއާގެ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި ނަޖީބުގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންތައްކަމަށްވާ ވަން އެމްޑީބީ ކުންފުނީގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. 

ނަޖީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރެވޭނީ މަނީލޯންޑަރިންގ އާއި ބެހޭ ޤާނޫނު 2001 ގެ ދަށުންނެވެ. 

މެލޭޝިއާގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނަޖީބު ރައްޒާޤް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު ނަޖީބުގެ އަނބިކަނބަލުން ރޮސްމާ މަންސޫރު ކާރެއްގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ގެކޮޅުން ނިކުމެވަޑައިގެން އެހެން ތަނަކަށް ވަޑައިގެންނެވި މަންޒަރު ނޫސްވެރިންނަށް ފެނިފައިވެއެވެ. ނަޖީބު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިޔައީ ޖަލަން ލަންގަކް ދުތައިގައި ހުންނަ މިގެކޮޅުގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް