19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ރައީސް ނަޝީދު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ޕެނަލްއެއްގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސްއާއެކު ރައީސް ނަޝީދު!

  • އަލްގޯގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީ އިފްތިތާހު ކުރާނެ
  • މަޝްހޫރު ބޭފުޅުންތަކަކާއެކު ޕެނަލްއެއްގައި
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 03:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ރައީސް ނަޝީދު: ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގައި މުޅި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރުކަން ވަނީ ހޯއްދަވާﷲަ -- މިހާރު

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވައި ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕެނެލެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ.

އިނގިރޭސީވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އެގައުމުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ރައީސް ނަޝީދު ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލް ގޯގެ ތިމާވެށީގެ ޑޮކިއުމެންޓަރީ "އެން އިންކޮންވީނިއެންޓް ޓްރުތު" ގެ ދެވަނަ ބައި "އެން އިންކޮންވީނިއެންޓް ސީކުއެލް" އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ހަފްލާއަށެވެ.

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމް ފެސްޓިވަލް، ސަންޑާންސްގައި ޖަނަވަރީ 22 ވަނަ ދުވަހު އެ ޑޮކިއުމެންޓްރީ އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވާއިރު، ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕެނެލެއްގައި ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އާއި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލް ގޯގެއިތުރުން އެ ޕެނެލްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ މަޝްހޫރު ފިލެންތްރޮޕިސްޓެއް ކަމުގައިވާ ޖެފް ސްކޮލް އާއި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ ހެދަރ ރައި އާއި މަޝްހޫރު ތިމާވެށީގެ ސައިންސްވެރިޔާ ޑރ. ޑޭވިޑް ސުޒުކީ އެވެ.

މިއަހަރުގެ ސަންޑާންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ތިމާވެއްޓަށާއި ދުނިޔޭ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ އިތުރު 13 ފިލްމް އިފްތިތާހު ކުރާނެ އެވެ. މިއަހަރުގެ ފެސްޓިވަލްގައި ދުނިޔޭގެ ފަރުތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި، ދުނިޔޭގެ އުފެދިފައިވާ އައިސް ގަނޑުތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި، ޗައިނާގެ ކުޑަ ކުއްޖަކާއި އޭނާގެ އާއިލާއިން ޕްލާސްޓިކް ރީސައިކަލް ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި މިނޫން ވެސް މިފަދަ އެތައް ބޮޑެތި ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާއިތުވީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުފެއްދި މޮޅު ފިލްމުތައް ދައްކާނެ އެވެ.

ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދިފާއުގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްފުޅުގެ އިތުރުން، ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ރައީސް ނަޝީދު މަޝްހޫރުވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެގޮތުން އެމިނުކުފާނު ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅާ ގުޅޭ ގޮތުން "ދަ އައިލެންޑް ޕްރެޒިޑެންޓް" ގެ ނަމުގައި ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ހަދާފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި، އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އދ. އިން ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ކަމަށްވާ "ޗެމްޕިއަން އޮފް ދަ އާތް" އެވޯޑް 2010 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް