22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނީ ޚަބަރު ލިޔާއިރު ރަނގަޅު އެންޓަނާއަކާއި ރަނގަޅު ފިލްޓަރެއް ގެންގުޅެގެން: ޝަހީބު

  • "ސޮފްޓް" ޚަބަރުތައް މިނެކިރަން ބޭނުންކުރަނީ ކޮންކަހަލަ އުސޫލެއް
  • ނޫސްވެރިންނާއި އެޑިޓަރުން ވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ ހާމަ ހަމަތައް ދެނެގަންނަންޖެހޭ
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 03:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް


ޝަހީބު: މީގެ ކުރިން މިފަދައިން ޚަބަރުތަކަށް ފާޑެއް ވިދާޅެއްނުވޭ -- މިހާރު

ނޫސްވެރިން ޚަބަރުތައް ލިޔަމުންދާ ގޮތާއި މެދު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝަހީބު އޭނާގެ ފޭސްބުކް ގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބައެއް އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ ބްރޭކިން ޚަބަރުތަކާއި އެހެނިހެން ޚަބަރުތައް ފެނުމުން އެއީ ވެސް ހަމަ ނޫސްވެރިކަންތޯ ހިތަށް އަރާ ކަމަށެވެ.އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާއި މިންތައް މިވަނީ މުޅިން އޮޅުވާލައި، އޮޅާލާފައި ނޫންތޯ ވެސް ހިތަށް އަރާ ކަމަށް ޝަހީބު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. ޝަހީބު ވިދާޅުވީ މުހިންމު ޚަބަރުތަކާއި އާދައިގެ "ސޮފްޓް" ޚަބަރުތައް މިނެކިރަން ބޭނުންކުރަނީ ކޮންކަހަލަ އުސޫލެއްތޯބާވައޭ ވެސް ހިތަށް އަރާ ކަމަށެވެ.

 

މީގެއިތުރުން، އޭނާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ އަސާސީ މައްސަލަތައް ހައްލުވާނީ ނޫސްވެރިންނާއި އެޑިޓަރުން ވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ ހާމަ ހަމަތައް ދެނެގަނެ، ޚަބަރުތައް ހަދާއިރު ރަނގަޅު އެންޓަނާއަކާއި ރަނގަޅު ފިލްޓަރެއް ގެންގުޅެގެން ކަމަށެވެ.

 

މިއީ ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެން ލިޔުއްވި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްތޯ ރާއްޖެއެމްވީ އިން ޝަހީބާ ސުވާލުކުުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު ސުވާލެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެއީ އޭނާގެ ޚިޔާލު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް