25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނީ ޚަބަރު ލިޔާއިރު ރަނގަޅު އެންޓަނާއަކާއި ރަނގަޅު ފިލްޓަރެއް ގެންގުޅެގެން: ޝަހީބު

  • "ސޮފްޓް" ޚަބަރުތައް މިނެކިރަން ބޭނުންކުރަނީ ކޮންކަހަލަ އުސޫލެއް
  • ނޫސްވެރިންނާއި އެޑިޓަރުން ވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ ހާމަ ހަމަތައް ދެނެގަންނަންޖެހޭ
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 03:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ޝަހީބު: މީގެ ކުރިން މިފަދައިން ޚަބަރުތަކަށް ފާޑެއް ވިދާޅެއްނުވޭ -- މިހާރު

ނޫސްވެރިން ޚަބަރުތައް ލިޔަމުންދާ ގޮތާއި މެދު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝަހީބު އޭނާގެ ފޭސްބުކް ގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބައެއް އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ ބްރޭކިން ޚަބަރުތަކާއި އެހެނިހެން ޚަބަރުތައް ފެނުމުން އެއީ ވެސް ހަމަ ނޫސްވެރިކަންތޯ ހިތަށް އަރާ ކަމަށެވެ.އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާއި މިންތައް މިވަނީ މުޅިން އޮޅުވާލައި، އޮޅާލާފައި ނޫންތޯ ވެސް ހިތަށް އަރާ ކަމަށް ޝަހީބު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. ޝަހީބު ވިދާޅުވީ މުހިންމު ޚަބަރުތަކާއި އާދައިގެ "ސޮފްޓް" ޚަބަރުތައް މިނެކިރަން ބޭނުންކުރަނީ ކޮންކަހަލަ އުސޫލެއްތޯބާވައޭ ވެސް ހިތަށް އަރާ ކަމަށެވެ.

 

މީގެއިތުރުން، އޭނާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ އަސާސީ މައްސަލަތައް ހައްލުވާނީ ނޫސްވެރިންނާއި އެޑިޓަރުން ވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ ހާމަ ހަމަތައް ދެނެގަނެ، ޚަބަރުތައް ހަދާއިރު ރަނގަޅު އެންޓަނާއަކާއި ރަނގަޅު ފިލްޓަރެއް ގެންގުޅެގެން ކަމަށެވެ.

 

މިއީ ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެން ލިޔުއްވި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްތޯ ރާއްޖެއެމްވީ އިން ޝަހީބާ ސުވާލުކުުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު ސުވާލެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެއީ އޭނާގެ ޚިޔާލު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް