11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 03 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނީ ޚަބަރު ލިޔާއިރު ރަނގަޅު އެންޓަނާއަކާއި ރަނގަޅު ފިލްޓަރެއް ގެންގުޅެގެން: ޝަހީބު

  • "ސޮފްޓް" ޚަބަރުތައް މިނެކިރަން ބޭނުންކުރަނީ ކޮންކަހަލަ އުސޫލެއް
  • ނޫސްވެރިންނާއި އެޑިޓަރުން ވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ ހާމަ ހަމަތައް ދެނެގަންނަންޖެހޭ
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 03:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


ޝަހީބު: މީގެ ކުރިން މިފަދައިން ޚަބަރުތަކަށް ފާޑެއް ވިދާޅެއްނުވޭ -- މިހާރު

ނޫސްވެރިން ޚަބަރުތައް ލިޔަމުންދާ ގޮތާއި މެދު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝަހީބު އޭނާގެ ފޭސްބުކް ގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބައެއް އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ ބްރޭކިން ޚަބަރުތަކާއި އެހެނިހެން ޚަބަރުތައް ފެނުމުން އެއީ ވެސް ހަމަ ނޫސްވެރިކަންތޯ ހިތަށް އަރާ ކަމަށެވެ.އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާއި މިންތައް މިވަނީ މުޅިން އޮޅުވާލައި، އޮޅާލާފައި ނޫންތޯ ވެސް ހިތަށް އަރާ ކަމަށް ޝަހީބު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. ޝަހީބު ވިދާޅުވީ މުހިންމު ޚަބަރުތަކާއި އާދައިގެ "ސޮފްޓް" ޚަބަރުތައް މިނެކިރަން ބޭނުންކުރަނީ ކޮންކަހަލަ އުސޫލެއްތޯބާވައޭ ވެސް ހިތަށް އަރާ ކަމަށެވެ.

 

މީގެއިތުރުން، އޭނާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ އަސާސީ މައްސަލަތައް ހައްލުވާނީ ނޫސްވެރިންނާއި އެޑިޓަރުން ވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ ހާމަ ހަމަތައް ދެނެގަނެ، ޚަބަރުތައް ހަދާއިރު ރަނގަޅު އެންޓަނާއަކާއި ރަނގަޅު ފިލްޓަރެއް ގެންގުޅެގެން ކަމަށެވެ.

 

މިއީ ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެން ލިޔުއްވި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްތޯ ރާއްޖެއެމްވީ އިން ޝަހީބާ ސުވާލުކުުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު ސުވާލެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެއީ އޭނާގެ ޚިޔާލު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް