19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ޖަނަވާރު މަރާލުން

ސިހުރު ހެދުމަށް ސައުތް އެފްރިކާގެ ޕާކެއްގެ ހަތަރު ސިންގާއެއް މަރާލައިފި

  • ސިންގާތައް މަރާލުމުގެ ކުރިން ވަނީ ވިހަ ކާންދީފައި
  • ހުރިހާ ސިންގާއެއްގެ ކަރު ބުރިކޮށް ވަނީ އަނިޔާ ދީފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 3 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 17:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ސައުތް އެފްރިކާގެ ޕާކު ތެރޭގައި މަރާލައިފައިވާ ހަތަރު ސިންގާގެ ތެރެއިން ސިންގާއެއް -- ފޭސްބުކް

ސައުތް އެފްރިކާގައި ޖަނަވާރުން ދިރިއުޅެން ހަދާފައިވާ ޕާކެއްގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅުނު ހަތަރު ސިންގާއެއް ސިހުރު ހެދުމަށްޓަކައި ވިހަދީ، އަނިޔާކޮށްގެން މަރާލާފިއެވެ.

އެ ސިންގާތަކުގެ ބޮލާއި ހަށިގަނޑު ވަކި ކޮށްފައިވާއިރު ބައެއް ސިންގާތަކުގެ ވަކިތައް ވެސް ވަނީ ބުރި ކޮށްފައެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގިކަން އެ ޕާކު، "މިސްޓިކް މަންކީސް އެންޑް ފެތާސް ވައިލްޑްލައިފް ޕާކް އިން ޕްރެޓޯރިއާ" އިން ވަނީ ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ.

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް އެ ހާދިސާގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން އެ ޕާކުން ބުނީ އުފަލުގައި ދިރި އުޅެމުން ދިޔަ ޖަނަވާރުތަކެއް އެހާ އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލުމުން ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް ކަށެވެ. ޕާކް ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދިން ކްރިސްޓީނާ ސްސޭމަން ބުނީ ސިންގާ މަރާލުމުގެ ކުރިން އެއާ ދިމާލަށް ވިހަލާފައި ހުރި ކުކުޅުތަކެއް އުކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭއްޗެހި ކައިގެން ކުޑަކުޑަ ދެ ސިންގާ ވެސް ވިހަވެފައިވާ ކަމަށް ސްސޭމަން ބުންޏެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުން ބުނީ ދުވަހަކު ވެސް ނުފެންނަހާ ގިނައިން އެތަނުން ވިހަ ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. ސްސޭމަން ބުނީ އެތަނުން ވިހައިގެ އަސަރު ކަޑުވަން ޖެހޭނީ ހުޅު ޖަހަން ކަމަށެވެ.

އެ ޕާކުން ވަނީ ސިންގާ މެރި މައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރުމަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ކުންފުންޏަކާ މަސައްކަތް ހަވާލް ކޮށްފައެވެ. މީހަކު ދޭ މައުލޫމާތަކުން އެ މީހުން އަތުލެވިއްޖިއްޔާ، އެ މީހަކަށް އަށާރަ ހާސް ޑޮލަރު ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ޕާކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބަޔަކު ކަމަށް ވެސް ދަނީ ބެލެވެމުންނެވެ. ސަބަބަކީ އެތަނަށް ފުލުހުން އައުމަށް މިސްރާބު ޖެހުމުން އެ ކަން ކުރި މީހުން ފިލިއިރު އެތަނުގައި ބަހައްޓާފާ ދެވުނު ދަބަހުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުން އަތުގައި ހުންނަ ކަހަލަ އެއްޗެހި ފެނުމުންނެވެ.

މި ކަން ކުރީ ސިހުރު ހެދުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއް ސަބަބަކީ ސައުތް އެފްރިކާއަކީ ސިންގާ އަނިޔާ ވެރިކޮށް މަރާގެން ސިހުރު ހަދާ ގައުމަކަށް ވުމެވެ. އަނެއް ސަބަބަކީ އެ ސިންގާގެ ވަކިނެތް ކަމެވެ. އެ ގައުމުގައި ވަރަށް ބާރު މިނުގައި ސިންގާގެ ހަށިގަނޑު ގުނަވަންތައް ސިހުރު ހަދާ މީހުންނަށް ވިކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް