23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އިރާނުގެ ފެނުގެ ދަތިކަން

ފެނުގެ ދަތިކަމާއި ފެން ތަޣައްޔަރުވުމާއި ގުޅިގެން އިރާނުގައި މުޒާހަރާކުރަނީ

  • މުޒާހަރާކުރި ފަރާތްތަކުންވަނީ ޑަސްބިންތަކާއި ވެހިކަލްތަކުގައި ހުޅުޖަހާފައި
  • ފެނުގެ ދަތިކަމުގެ އިތުރުން ވަޒީފާ ނެތުމުގެ މައްސަލަވެސްް ބޮޑު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 2 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 18:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ޑިސެމްބަރ 2017 އިން ފެށިގެން އިރާނުގެ 40 ސަރަހައްދަކަށް ފެނުގެ ދަތިކަންވަނީ ކުރިމަތިވެފައި -- ރޮއިޓަރސް

ފެނުގެ ދަތިކަމާއި، ފެން ތަޣައްޔަރުވުމާއި ގުޅިގެން އީރާނުގައި މުޒާހަރާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކާއި ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއިދެމެދު ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގައިފިކަމަށް އެ ގައުމުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގާފައިވަނީ މުޒާހަރާކުރި ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ކާކުކަން ނޭނގޭ މީހަކު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ހަމަލާތަކެއް ދިންތާ އެއްދުވަސްފަހުންނެވެ.

އިރާނާއި އިރާގު ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ކައިރީގައި އޮންނަ ޚޮއްރަމްޝަރުގެ ދެކުނުން އޮންނަ އަބަދަން ގައި ކުރިޔަށްދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ބަޑިހިފައިގެންހުރި މީހަކުވަދެ ހަމަލާދީ 11 މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލާފަކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާކޮށްފައިވާއިރު އެ މުޒާހަރަތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ ކިހާއަދަދެއްގެ ބައެއްކަމެއް އީރާނުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، އައިއާރްއެންއޭއިން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ބުނެފައިވަނީ އަމަންނަގާލަމުން ދިޔަ ބައެއްގެ އެއްވުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ރޫޅާލާފައިވާކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ފެނުގެ ހާލަތު ދަށްވުމާއި ގުޅިގެން މުޒާހަރާކުރި ފަރާތްތަކުންވަނީ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށް ޑަސްބިންތަކާއި އެއްގަމުއުޅަނދުފަހަރުގައި ހުޅުޖަހާފައެވެ.

އިތުރު ބަޔަކަށް ހާނީއްކަ ވީކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް އެ އެޖެންސީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ޚުޒެސްތާން ޕްރޮވިންސްގެ ދެ ސިޓީއެއްގައި ފެން ތަޣައްޔަރުވުމާއި ގުޅިގެން ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތައް މުޒާހަރާތަކެއްވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ޚުޒެސްތާނަކީ 1980 އިރާނާއި އީރާގާއި ދެމެދުކުރި އަށް އަހަރުގެ ހަނގުރާމައިގައި ސުންނާފަތިވެ ވައިނުސާފުމާއި ހަނަފަސްކަން ތަހައްމަލްކުރަން ޖެހިފައިވާ ޕްރޮވިންސެކެވެ. އިރާގުން އެ ހަނގުރާމަކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާގެ މަދަދާއިއެކުއެވެ.

ޚުޒެސްތާނުގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބަޔަކީ އަރަބިންކަމަށްވާއިރު އެމީހުންނާއިމެދު ރަސްމީކޮށް ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭކަމުގެ ޝަކުވާއަކީ ޒަމާންވީ ޝަކުވާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް