20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޓެނިސް ކުޅުންތެރިން

ރަނގަޅަށް ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އަންނަން ވަގުތުކޮޅެއް ބޭނުން: އެންޑީ މަރޭ

  • މަރޭ މިއަހަރުގެ ވިމްބަލްޑަންގައި ބައިވެރިވިނަމަވެސް، މުބާރާތް ފެށެން އެއް ދުވަހަށް ވުމުން މުބާރާތުން ވަކިވި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 2 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 18:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


މަރޭއަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރުވީ ފަޅު އަހަރަކަށް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރަނގަޅަށް ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އައިސް، ޓެނިހުގެ އެންމެ އުހަށް ދިޔުމަށް އަދި ވަގުތުކޮޅެއް ބޭނުންވާކަމަށް އިނގިރޭސިިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ބުނެފިއެވެ. 

އުނަގަނޑުގެ ސަރޖަރީއަކަށްފަހު އަލުން ކުޅެން ފަށައި މަރޭ ވަނީ މިއަހަރުގެ ވިމްބަލްޑަންގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މުބާރާތް ފެށެން އެއް ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް އޭނާ ވަނީ މުބާރާތުން ވަކިވެފައެވެ. މަރޭ ބުނީ ސަރޖަރީއަށްފަހު 5 ސެޓުގެ މެޗުތައް ކުޅެން އަދި މާ އަވަސްކަމަށެވެ. 

މަރޭ ވަނީ ގްރޭންޑް ސްލޭމް 3 ފަހަރު އަދި ވިމްބަލްޑަން 2 ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. 

ބީބީސީއާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން މަރޭ ބުނީ އޭނާ މިވަގުތު ބޭނުންވަނީ ހަށިގަނޑަށް ބަލައިގެން އުޅެންކަމަށެވެ. މިހާރު އުމުރުން 31 އަހަރުވެފައިވާ މަރޭ ބުނީ އަދި އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ޓެނިސް ކުޅެން ބޭނުންވާކަމަށާއި، ކުޅިވަރުގެ އެންމެ އުހަށް އަނެއްކާވެސް ދާން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އަދި ހަށިގަނޑަށް އަރާމު ދިނުމަށްޓަކައި ކަސްރަތުކޮށް ޓްރެއިނިންގ ހަދާނީ އެކަމަށް ވިސްނައިގެންކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. 

މަރޭ ބުނީ މިފަހަރުގެ ވިމްބަލްޑަންގައި ނުކުޅެން ނިންމީ ކޯޗާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރެކްޓިސްގައި ދިމާވާ ކަންކަން ނޫން އިތުރު ކަންކަން 5 ސެޓުގެ ވާދަވެރި މެޗެއް ކުޅޭއިރު ދިމާވާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެފަދަ މެޗަކަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ތައްޔާރު ނޫންކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރުވެސް އެއްކޮށް ފިޓް ނުވަނީސް ވިމްބަލްޑަންގައި އޭނާ ކުޅުމުން ދިމާވި ކަންކަން ހަނދާން އެބަހުރިކަމަށްވެސް މަރޭ ބުންޏެވެ. 

ވިމްބަލްޑަންގައި މިފަހަރު ނުކުޅެން ނިންމީ ކޮންމެހެން ހާލު ދެރަވެގެން ނޫންކަމަށާއި، މިދިޔަ އެއް އަހަރަށްވުރެ މިދިޔަ އެއް މަސްތެރޭ ރިކަވަރވި މިންވަރު ރަނގަޅުކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި އެސްޕީޑްގައި އެއްކޮށް ރަނގަޅުވަންދެން ހަށިގަނޑު ބަލަހައްޓަން ޖެހޭކަމަށްވެސް މަރޭ ބުންޏެވެ. 

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވިނަމަވެސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް އަދި ގިނަ މެޗުތަކުން މޮޅުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންވެސް ނެތްކަމަށް މަރޭ ބުންޏެވެ. އަދި ކުޅެން ބޭނުންވާކަމަށާއި، ވިމްބަލްޑަންގައި ނުކުޅެން ނިންމި ނިންމުމަކީ އުނދަގޫ ނިންމުމެއްކަމަށް މަރޭ ބުންޏެވެ.

މަރޭ ވަނީ އޭނާ މިދުވަސްކޮޅު ރެސްޓްކުރަމުންދާކަމަށާއި، އެއްވެސް މީހަކު ކޯޗަކު ބޭނުންވޭތޯ ސުވާލުކޮށް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓެއްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް