19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ކޮޕާ އިޓަލިއާ

ކޮޕާ އިޓަލިއާ: އިތުރު ވަގުތު ކުޅެގެން ބޮލޯނިއާ އަތުން ސަލާމަތްވެ އިންޓަ ކުއާޓާ އަށް

  • ކުއާޓާގައި އިންޓައާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ލާޒިއޯ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 18 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 20:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެވަފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ: އަދީބު


ބޮލޯނިއާ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އިންޓަ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ގޫގުލް

ކޮޕާ އިޓަލިއާގައި އިތުރު ވަގުތު ކުޅެގެން ބޮލޯނިއާ އަތުން ސަލާމަތްވެގެން އިންޓަމިލާން ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ބޮލޯނިއާއާ ވާދަކޮށް އިންޓަމިލާން މޮޅުވީ 2-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އިންޓަމިލާންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ އެޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން 33 ވަނަ މިނެޓުގައި މުރީލޯގެ ލަނޑު އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ.

މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ އެޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން ލަނޑު ޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް އެޓީމުން ދިޔައީ ތަނަވަސްކުރަމުންނެވެ. މެޗުގައި އިންޓަ އިން ލީޑު ނެގީ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕަލާސިއޯ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބޮލޯނިއާ އިން ވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް 43 ވަނަ މިނެޓުގައި ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޒެމެއިލީ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން ބޮލޯނިއާގެ މައްޗަށް އިންޓަ ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ އިންޓަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޮލޯނިއާ އިން ވެސް ދިޔައީ އިންޓަގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ހޯދަމުންނެވެ. އެގޮތުން 73 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑޮންސާގެ ލަނޑުން އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ނިމުނިއިރު، ދެ ޓީމު ވެސް 2-2 ގެ ނަތީޖާ އިން އެއްވަރުވެފައިވުމާއެކު ދެން ކުޅުނީ ނަތީޖާ ނެރުމަށް 15 މިނެޓުގެ ދެހާފެވެ. އެގޮތުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ހާފްގެ 8 ވަނަ މިނެޓުގައި އިންޓަގެ ކަންޑްރޭވާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ އެޓީމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނަގައިދީފަ އެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު އިންޓަ ވަނީ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ އަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ކުއާޓާގައި އިންޓައާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ޓީމު ކަށަވަރުވާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖެނޯއާ އާއި ލާޒިޔާ ބައްދަލުކުރާ މެޗަށްފަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ރިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް